Co powinna zawierać umowa o pracę?

Ustaliłeś z przełożonym podstawowe warunki zatrudnienia? Jeżeli zamierzasz podpisać umowę o pracę, przeczytaj wcześniej, jakie dane powinna zawierać!

Umowa o pracę to czynność prawna, która polega na zobowiązaniu pracownika do wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Pracodawca natomiast przez nawiązanie stosunku pracy deklaruje zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem. Najczęstszą i właściwą formą zawierania umowy o pracę jest forma pisemna.

Co powinna zawierać umowa o pracę? 

1. Strony umowy

  • dane pracodawcy: nazwę i adres siedziby firmy, wpis do KRS/CEIDG, imię i nazwisko osoby, która reprezentuje przedsiębiorstwo
  • dane pracownika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

2. Rodzaj zawieranej umowy o pracę:

  • umowa zawarta na czas nieokreślony
  • umowa zawarta na czas określony: na czas wykonywania określonej pracy lub na zastępstwo.

3. Data zawarcia umowy o pracę

4. Rodzaj pracy – wskazanie obowiązków pracownika

5. Miejsce wykonywania pracy

6. Wynagrodzenie za pracę – wskazanie wysokości wynagrodzenia i składników. Wynagrodzenie  zasadnicze dość często jest powiększone np. o premię, dlatego też należy uwzględnić taką informację w treści sporządzanej umowy.

7. Wymiar czasu pracy – w tym punkcie można podać informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy lub o systemie zmianowym (o ile jest prowadzony w firmie),

8. Informacja o regulaminie, w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku jego ustalenia w treści umowy powinien zamieścić ustalenia dotyczące pracy w porze nocnej, miejscu terminie i czasie wypłaty pensji, o przyjętym sposobie ewidencji czasu pracy i o metodach usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

Odpowiednie sporządzenie umowy o pracę jest bardzo ważne, dlatego zapoznaj się z przedstawionym dokumentem bardzo dokładnie i o wszystkie niejasne punkty zapytaj swojego przyszłego pracodawcę!