Mały podatnik korzystający z metody kasowej

I know the solutionMP ma możliwość wybrania metody kasowej jako formy rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych.
Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje w dniu zapłaty zobowiązania w całości bądź w części. W przypadku gdy sprzedaż dla podatnika zwolnionego z VAT
nie później jednak niż do 180 dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli sprzedaż czynnemu podatnikowi – zawsze w dacie zapłaty.


Stosowanie tej metody wiąże się z uprzednim pisemnym powiadomieniem naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania do końca miesiąca poprzedzającego okres,
od którego mały podatnik chce z tej metody korzystać.
Następnie będzie on zobligowany do kwartalnego sporządzania deklaracji VAT i
przedkładania tej deklaracji urzędowi do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
Podatnik może zrezygnować z tej formy rozliczania,
jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w ciągu których rozliczał się tą metodą.
Natomiast, jeśli przekroczył limit ustalany dla MP,
wówczas prawo do korzystania z tej metody traci od miesiąca następującego po kwartale, w którym to prawo stracił.
Metoda kasowa zezwala MP do pomniejszania kwoty podatku należnego o VAT naliczony, w sytuacji gdy należności zostały uregulowane w całości albo w części.