PIT

Kwietniem każdego roku urzędy skarbowe przeżywają oblężenie z uwagi na wymóg doniesienia deklaracji o stopniu osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym zwanym kolokwialnie PIT-em rocznym. Każdego roku Urzędy Skarbowe nawołują petentów, aby nie pozostawiać złożenia deklaracji rocznej na ostatni dzień. Niestety taka sytuacja powtarza się co roku. Koniec kwietnia to okres intensywnej pracy, ...

Jak nie płacić za konto w firmie – dokończyć

Prowadzenie rachunku bankowego wynika bezpośrednio z Prawa działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 1999 r., art.13 pkt. 1-3 oraz z obowiązku ewidencjonowania obrotów gospodarczych. Przepisy prawa nie zabraniają jednak prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Zobowiązują tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą, podlegającą ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto ...

Wyniki kontroli

W toku wykonanej inspekcji i sprecyzowanych ustaleń kontroler inspekcji pracy ma prawo nałożyć karę grzywny , ogłosić decyzję, skierować sprawę do sądu, zastosować wystąpienie. Art. 37 par. 2 ustawy, zobowiązuje inspektora do poinformowania właściwego organu o naruszeniu przepisów czyli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o naruszeniu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych Urząd Kontroli Skarbowej – o naruszeniu ...

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

Faktury VAT jako podstawowy typ dokumentu w handlu Faktura VAT jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów podczas realizacji różnego rodzaju transakcji . Wystawia się ją do siedmiu dni od dnia zrealizowanej transakcji. W momencie gdy przedsiębiorca świadczy usługi nieprzerwanie, dzień wystawienia faktury mija do siódmego dnia od zakończenia miesiąca, po zrealizowaniu zlecenia. Faktura VAT jest ...

Co dla firmy lepsze? Kredyt czy leasing?

Leasing operacyjny oraz kredyt bankowy są współcześnie dwiema najpopularniejszymi modelem finansowania kupienia samochodów przez osoby wykonujące działalność gospodarczą. Trzeba poznać zalety i słabości tych modeli, głównie dla przedsiębiorców dopiero co otwierających działalność gospodarczą. Bank, przed udzieleniem kredytu, sprawdzi zdolność kredytową firmy, która chcę wziąć kredyt. Przeważnie tak jest, że niechętnie przyznaje się kredyt tym podmiotom, ...

Części składowe listy płac

Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie należności dla pracowników wraz ze wszystkimi opłaconymi obowiązkowymi składkami finansowanymi zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Prawidłowa lista płac upraszcza poprawne sporządzenie deklaracji dla ZUS-u lub urzędu skarbowego. Do sporządzenia listy płac potrzebne nam są inne dokumenty takie jak: ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, informacja o ...

Decyzja o formie działalności

Przed otworzeniem biznesu, biznesmen powinien wybrać formę działalności gospodarczej. Firmę można prowadzić indywidualnie lub razem ze wspólnikami. Właściciel podmiotu gospodarczego z form działalności gospodarczej może wybrać: spółkę partnerską, spółkę komandytową, samozatrudnienie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną, spółkę cywilną i spółkę akcyjną. Jeżeli jedyną osobą odpowiedzialną za prowadzenie oraz reprezentację biznesu jest właściciel, to mamy ...

Nowe zasady zwolnienia z VAT

Każdy przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, ma obowiązek corocznej kontroli kwot sprzedaży towarów albo usług. W przypadku, gdy suma bieżącego limitu podatkowego została przekroczona, konieczne jest tzw. przerzucenie się na VAT. Ustawy dopuszczają jednak inne sytuacje, w których przemiana rozliczeń podatkowych jest możliwa. Od stycznia 2011 roku zmianie uległy także sumy limitów ...

Kilemetrówka

Kilometrówka to potocznie mówiąc, ewidencja przebiegu pojazdu, którą przeprowadza się poprzez liczenie iloczynu sumy rzeczywiście przejechanych kilometrów na potrzeby prowadzonej działalności i przelicznika za 1 km przebiegu pojazdu. Jeżeli przedsiębiorca w wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuje więcej niż tylko jeden pojazd, nie stanowiącego środka trwałego, wtedy ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu osobno dla każdego pojazdu. ...

Lista płac

Każdy pracodawca jest zobowiązany naliczać oraz wypłacać pracownikom pensji za dokonaną pracę oraz pozostałych świadczeń dotyczących stosunku pracy. W tym zamiarze pracodawca ma obowiązek tworzyć listę płac, czyli dokument księgowy zatwierdzający naliczenie pensji zatrudnionych wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami finansowymi. Właściwie stworzona lista płac jest bazą uzupełniania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu ...