Przebieg kontroli – PIP

Głównym powinnością kontrolera z PIP jest pokazanie dokumentów zaręczających jego tożsamość oraz akt pozwalających mu skontrolować daną firmę . Wyjątek stanowi okoliczność, w której kontrolujący stwierdzi, że informacja o planowaniu inspekcji może wpłynąć na jej rezultat końcowy. W praktyce oznacza to, że kontrolujący ma możliwość przyjść bez względnie kiedy chce do ośrodka firmy, aby skontrolować ...

Eksploatacja pojazdu służbowego

Podatek należny o naliczony można obniżać w sytuacji wydatków związanych z eksploatacją prywatnego samochodu użytkowanego w w przedsiębiorstwie. Wtedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, umożliwiająca zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w ten sposób, jak określają to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Właściciele firm, które muszą zapłacić podatek od środków ...

Kontrola PIP

Państwowa Inspekcja Pracy może przejrzeć wszystkich pracodawców pod względem legalności i poprawności zatrudniania pracobiorców. Zazwyczaj inspektorzy nie informują o swojej wizycie, a ich pobyt w kontrolowanym podmiocie gospodarczym może zakończyć się w sądzie. W myśl art. 13 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r., weryfikacji mają się spodziewać zatrudniający oraz przedsiębiorcy nie ...

Wypadek przy pracy

Gdy w firmie nastąpił wypadek przy pracy, należy pamiętać o stosownych postępowaniach z nim związanych. Przede wszystkim, zatrudniony ma obowiązek bezzwłocznie poinformować przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Zawiadomienie powinno zostać dostarczone w wersji pisemnej. Wówczas zobowiązaniem chlebodawcy jest zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy pracownikowi poszkodowanemu i dokonać czynności koniecznych, żeby takie zdarzenie wydarzyło się jeszcze ...

Pełnomocnik wpisany do EDG

Od 1 lipca tego roku rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej obowiązkiem będzie ewidencjonowanie właścicieli firm i udostępnianie danych o nich przez cyfrowej bazy CEIDG. Razem z rozpoczęciem działalności CEIDG, w życie wejdzie nowelizacja prawna dotycząca podjęcia w Polsce działalności gospodarczej poprzez cudzoziemców. Zgodnie z tymi ustawami, przedsiębiorstwo w Polsce będą ...

Opodatkowanie podatkiem drogowym

Osobami, które mają obowiązek płacenia podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, jak również osoby prawne, będące posiadaczami pojazdów. Dotyczy to również jednostek organizacyjnych, na które dokonywano rejestracji pojazdów. W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, opłacanie podatku od środków transportowych jest obowiązkowe dla każdego współwłaściciela. W przypadku, ...

Działalność kontroli skarbowej jako struktury aparatu skarbowego

W strukturze aparatu skarbowego mieści się kontrola skarbowa. Aparat kontroli skarbowej, tak samo jak aparat poboru podatków, dzielimy na kilka powiązanych ze sobą organów administracyjnych. Urzędy kontroli skarbowej wykonują właściwe czynności kontrolne. Mieszczą się na obszarze każdego województwa w Polsce. Dowodzą nimi dyrektorzy wskazanych urzędów kontroli skarbowej. Mają oni za zadanie organizować funkcjonowania urzędu, ustalać ...

Wolne za nadgodziny

W zamian za wypełnianie swoich obowiązków w dodatkowym wymiarze godzin, na pisemny wniosek zatrudnionego, szef ma sposobność udzielenia mu dnia wolnego od obowiązków służbowych, odpowiedni do ilości godzin, które określa się mianem nadliczbowych. Jednak, jeśli pracobiorca sam nie zaproponuje takiej rekompensaty, przedsiębiorca zobowiązany jest przydzielić mu wolne w wymiarze o połowę wyższym niż wskazywałaby na ...

Ustalenie wartości początkowej

Pojazdy, które są warte 3500zł i więcej, powinno się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wpisać do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Prowadzenie ewidencji jest bardzo ważne, bo na jego podstawie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty pozyskania dochodu. Bazę dokonywania odpisów amortyzacyjnych rozstrzyga wartość początkowa pojazdu, a model ...

Mobilne technologie w biznesie

Mobilne technologie w biznesie upraszczają zarządzanie firmą, maksymalizują zyski poprzez minimalizowanie kosztów i ulepszają jakość świadczonych usług. Reformują one nieodwracalnie sposób prowadzenia biznesu i komunikowania się wszelkich działalności funkcjonujących na rynku. Do mobilnych technologii w biznesie zaliczamy: bluetooth, mobilne aplikacje www, software as a service, mobilne widżety, platform independent, GPS, komórkowy dostęp szerokopasmowy, ekrany dotykowe ...