Umowa o współpracy handlowej – co powinna zawierać?

Umowa o współpracy handlowej - co powinna zawierać?
Umowa o współpracy handlowej należy do tzw. umów nienazwanych i nie posiada jednego, uniwersalnego wzoru. Polega ona na ustaleniu warunków współpracy handlowej, która dotyczy sprzedaży towarów z obecnej oferty sprzedażowej. Zazwyczaj zawierana jest pomiędzy dostawcą a dystrybutorem. Dostawca przekazuje dystrybutorowi towary, które ten odsprzedaje dalej, innym podmiotom. Umowa o współpracy handlowej ma na celu zabezpieczenie ...

Umowa sponsoringu – co powinna zawierać?

Umowa sponsoringu - co powinna zawierać?
Sponsoring to popularna zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw forma reklamowania marki. Ma bardzo szerokie zastosowanie – można sponsorować zarówno działalność pojedynczych osób, jak i wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe. Jako że instytucja sponsoringu nie jest  bezpośrednio uregulowana w żadnym  akcie prawnym, strony powinny zawrzeć w umowie sponsoringu wszystkie założenia tego stosunku.

Umowa barteru – co powinna zawierać?

Umowa barteru - co powinna zawierać?
Rozliczanie transakcji pomiędzy stronami nie zawsze musi odbywać się za pośrednictwem gotówki. W niektórych przypadkach można zastosować wymianę barterową. Umowa barteru jest rodzajem transakcji bezgotówkowej. Polega na wymianie towaru na towar, usługi za usługę, usługi za towar, czy też towaru za usługę. Jednak wymieniane przedmioty i usługi powinny posiadać możliwie jednakową wartość.

Umowa o świadczenie usług reklamowych – co powinna zawierać?

Umowa o świadczenie usług reklamowych - co powinna zawierać?
Umowy o świadczenie usług reklamowych są zawierane coraz częściej – przedsiębiorcy potrzebują skutecznych działań marketingowych i w trosce o własny interes chcą zawrzeć kontrakt, precyzujący ich zobowiązania i obowiązki agencji reklamowej lub kreatywnej. Także zleceniobiorcy chcą zapewnić sobie ochronę w razie zaniedbań ze strony zamawiającego.

Umowa przystąpienia do długu – co powinna zawierać?

Umowa przystąpienia do długu - co powinna zawierać?
Przystąpienie do długu to przystąpienie do istniejącego już długu osoby trzeciej, która staje się dłużnikiem solidarnym. Jednocześnie dłużnik, który zaciągnął zobowiązanie nie zostaje z niego zwolniony. Przystąpienie do długu polepsza pozycję wierzyciela, gdyż za powstały dług, w tej sytuacji odpowiedzialne są dwie osoby, czyli dłużnik i osoba, która przystąpiła do zobowiązania. Kodeks cywilny nie reguluje ...

Umowa wolontariatu – co powinna zawierać?

Umowa wolontariatu - co powinna zawierać?
Wolontariat to nie tylko szlachetny poryw serca i chęć pomagania – to także prawa i obowiązki. Co powinien zapewnić wolontariuszowi korzystający? Czy wolontariusz musi ponosić wszystkie koszty, związane z wykonywaniem swoich obowiązków? Jak uregulować kwestię ubezpieczenia? Wszystkie te kwestie powinna regulować umowa wolontariatu.

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Umowa pożyczki - co powinna zawierać?
Umowa pożyczki polega na przeniesieniu własności określonej ilości pieniędzy lub oznaczonych rzeczy z udzielającego na biorącego pożyczkę. Pożyczkobiorca, zaś zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę lub tą samą ilość rzeczy, o takich samych parametrach. Charakterystyczną cechą pożyczki jest czasowe przeniesienie własności przedmiotu pożyczki z pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę. Jednak należy sobie zadać pytanie: co powinna zawierać umowa pożyczki, by była ...

Przedwstępna umowa kupna mieszkania

Przedwstępna umowa kupna mieszkania
Kupno mieszkania to spora inwestycja, warto więc podjąć wszelkie zapewnione przez prawo środki ostrożności. Na pewno należy do nich umowa przedwstępna, zawierana w przypadku, gdy podpisanie właściwej umowy kupna-sprzedaży mieszkania nie jest chwilowo możliwe. Zawarcie umowy właściwej często uzależnione jest od wystąpienia jakiejś okoliczności – może to być upływ określonego czasu, przyznanie przyszłemu nabywcy kredytu ...

Umowa sprzedaży samochodu-co powinna zawierać?

Umowa sprzedaży samochodu-co powinna zawierać?
Umowa sprzedaży samochodu często nazywana jest potocznie umową kupna-sprzedaży. Podpisując ją sprzedawca auta  zobowiązuje się przenieść własność i wydać samochód kupującemu, zaś kupujący jest zobligowany do odebrania go i zapłacenia kwoty wynikającej w umowy. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży jest konieczne, gdy sprzedaży dokonuje osoba fizyczna. Mimo, że Kodeks Cywilny nie określa formy sporządzenia umowy sprzedaży powinna ...

Przedwstępna umowa o pracę – co powinna zawierać?

Przedwstępna umowa o pracę - co powinna zawierać?
Zawieranie z pracownikiem przedwstępnej umowy o pracę nie jest częstą praktyką wśród pracodawców. Zdarza się jednak, że z powodu jakichś przeszkód nie jest możliwe zawarcie właściwej umowy. Wówczas zawarcie przedwstępnej umowy o pracę najlepiej będzie chronić interesy obu stron.