Rejestry VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT spoczywa na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co musi zawierać?

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami, gwarantuje poprawne wskazanie wartości podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub odliczenia. Nie istnieje jednak wzór takiego rejestru. Dlatego ich formę podatnik powinien ustalić sam. Uwzględnione powinny być zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną. Ponadto, ewidencja sprzedaży musi być tak skonstruowana, żeby umożliwić organom kontrolnym rozbicie sprzedaży wedle różnych stawek podatku VAT.

Dane w ewidencji VAT

Rejestr powinien zawierać:

– kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej
– kwoty podatku naliczonego przy częściowym odliczeniu podatku VAT,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
– przedmiot i podstawę opodatkowania

Zmiany po 1. stycznia 2010 roku

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług po 1 stycznia 2010 roku, płatnicy świadczący usługi opodatkowane poza Polską, powinny wykazywać w ewidencji nazwę wykonanej usługi i jej wartości bez podatku.Od 1 stycznia 2010 r. płatnik podatku od produktów i usług musi:

– w poz. 22 deklaracji wykazywać wartość świadczonych usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
– w poz. 39 deklaracji wykazywać wartość importowanych usług wewnątrzwspólnotowych, opodatkowanych u nabywcy na podstawie art. 28b.

Liczba prowadzonych rejestrów VAT uzależniona jest od profilu i różnorodności prowadzonej działalności. Minimalnym układem jest prowadzenie rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupu towarów i usług. W wypadku transakcji z UE rejestru wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W wypadku uczestnictwa w obrocie zagranicznym poza Unią Europejską – rejestr eksportu i importu towarów i usług.

Rejestry VAT stanowią księgi pomocnicze, będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów związanych z podatkiem VAT na kontach księgi głównej.