Ulgi podatkowe

Przepisy prawa podatkowego określają zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W jakich okolicznościach?

Ulgi podatkowe stosowane są przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Występuje kilka rodzajów ulg:

– o charakterze zabiegu technicznego – zwrot nienależnie pobranych rent, przez co zapobiega się opodatkowaniu niefunkcjonującego dochodu,
– o charakterze rodzinnym- związane z rehabilitacją inwalidów w rodzinie
– o charakterze stymulacyjnym – darowizny na cele publicznie użyteczne,
– stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją płatnika – ulgi z tytułu rehabilitacji płatnika będącego inwalidą i ulgi powiązane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
– biorące pod uwagę poniesione przez płatnika wydatki związane z uzyskaniem przychodu – ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Kryterium podmiotowo-przedmiotowego dzieli ulgi podatkowe na dwie grupy:
1) przysługujące podmiotom prowadzącym własny biznes, ustawodawca określił tu m.in.:

– ulgę polegająca na zastosowaniu niższych stawek podatkowych,
– ulgę polegająca na odliczeniu od podatku,
– ulgę polegająca na odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenia społeczne)
2) przysługujące podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej, kategorie ulg są tu takie same jak w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej

Odliczanie od dochodu

Od dochodu można odliczyć:

– składki na ubezpieczenia społeczne,
– faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego płatnikowi , na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
– darowizny przekazane na cele (nie więcej niż 6% dochodu), także krew,
– koszty na cele rehabilitacyjne oraz koszty związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez płatnika będącego inwalidą czy płatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Popularnym odliczeniem jest ulga na zakup lekarstw , których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczenie dotyczy tylko rachunków ponad kwotę 100 zł miesięcznie
– wydatki ponoszone przez płatnika z tytułu korzystania z sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania płatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba mieć faktury VAT od dostawcy usług internetowych wystawione na swoje nazwisko

Odliczanie od podatku

Od obliczonego już podatku można odliczyć:

– za miniony i bieżący rok na każde dziecko możemy odpisać od podatku 1112,04 zł – czyli 60 zł mniej niż w 2008 r. Przy dwójce dzieci limit zwiększa się do 2224,08 zł. Przy trójce do 3336,12 zł. Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale tylko jeśli zarobki młodego człowieka nie przewyższają 3091 zł, oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi,
– wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego do wysokości 1% kwoty obliczonej,
– kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zryczałtowany podatek (w wysokości mniejszej od stawek podstawowych) pobiera się m.in. od:

– wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej lub nagrody
– od świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem – w wysokości 10% należności

Ulgi podatkowe w 2010 roku

Za 2010 rok będziemy rozliczać się według progresywnej skali podatkowej. Osoby zarabiające poniżej
85 528 zł zapłacą 18 proc. podatek pomniejszony o kwotę 556,02 zł. Ci, którzy zarabiają więcej niż 85 528 zł, czyli więcej niż 7083 zł miesięcznie, zapłacą 14 839,02 zł podatku plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł. Zarobki, od których nie trzeba płacić podatku, to 3091 zł rocznie. Skala podatkowa w 2010 jest identyczna jak w zeszłym roku.
W 2010 roku resort Finansów chce umożliwić składanie kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. e-podpisu. Za pomocą systemu e-Deklaracje będzie można przekazać urzędowi skarbowemu zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.