Umowa o pracę a umowa zlecenie

Zgodnie z ogólną zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531k.c., strony tworzące umowę mogą ułożyć stosunek prawny, według swojego uznania, o ile jego zakres albo idea nie były przeciwstawne właściwościom stosunku, ustawie ani normom współżycia społecznego. Przepis ten stanowi wprost o tym, że świadczenie pracy nie musi mieć charakteru pracowniczego, a zatem zezwala się jej stworzenie na podstawie umowy cywilnej. W niniejszym zakresie liczy się wola stron, jaką trzeba przemyśleć w pierwszej chwili.

Umowa o pracę – zatrudniony obliguje się do świadczenia pracy specyficznego rodzaju, na rzecz zatrudniającego. Pracodawca nadzoruje tę pracę, precyzuje jej miejsce oraz czas wykonania. Zobowiązuje się również do zatrudnienia kandydata oraz świadczenia mu określonego w umowie wynagrodzenia. Oznacza to, iż bez względu na charakter podpisanej przez zainteresowanych, przy spełnieniu tych warunków, niniejsza więź wiążąca zainteresowanych, zostanie potraktowana jako umowa o pracę.

Nie jest możliwe zamienienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy uchowaniu wykonywania pracy w jednakowych warunkach.

Umowa zlecenie – określa towar lub usługę, jakie zatrudniony na umowę zlecenie zobowiązuje się tworzyć na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku posiadamy dwa subiekty stosunku zobowiązaniowego – zamiast pracownika i pracodawcy, występuje zatrudniony na umowę zlecenie i zlecający pracę.

Umowa zlecenie i umowa o pracę są najbardziej oczywistymi metodami przyjęć do pracy pracowników. Mimo, że na gruncie umowy o pracę oraz umowy zlecenia mają możliwość być wykonane identyczne usługi, to pomiędzy tymi formami zatrudnienia istnieje kilka istotnych różnic:

Umowa o pracę

Stworzenie umowy o pracę w zamian umowy zlecenia, nie stwarza żadnych złych konsekwencji prawnych dla zlecającego,,
Jest odpłatna. Pracownik nie ma możliwości zrzec się prawa do wynagrodzenia,
Może być zawarta jedynie z osoba fizyczną,
Szczegółowo opisuje sposób i terminy wypowiedzenia,
Pracownik musi spełniać określone obowiązki w przeznaczonym do tego celu miejscu i czasie,
Stronami umowy są pracownik i pracodawca,
Powinna być stworzona w formie pisemnej. Jeśli zostanie zawarta ustnie, pracodawca winien maksymalnie w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy, potwierdzić ją na piśmie,
Pracownik jest dobrowolnie podporządkowany zatrudniającemu,
Pracownik musi świadczyć pracę osobiście i wyświadczać zalecenia zatrudniającego,
Podstawowa część wynagrodzenia winna być zapłacona co miesiąc,
Między stronami występuje stosunek pracy
Osoba świadcząca umowę o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Umowa zlecenie

Mogą ją wykonywać przeróżne osoby, również osoby prawne i pozostałe podmioty nie posiadające osobowości prawnej,
Zasadniczo przyjmujący zlecenie winien wykonywać pracę osobiście. Ma on jednak możliwość w określonych sytuacjach, za pozwoleniem zlecającego, powierzyć jej wykonanie innej osobie, co daje zleceniodawcy pełną gwarancję, że praca zostanie wyświadczona o czasie. Za wybranie osoby zastępującej odpowiedzialność ponosi bowiem przyjmujący zlecenie,
Może być zawarta w każdej formie: ustnie, pisemnie albo w sposób dorozumiany,
Może być wypowiedziana w dowolnym terminie,
Zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciw prawom pracownika i podlega karze grzywny,,
Może być płatna albo nieodpłatna,
Wypłata powinna być wypłacona po wykonaniu zlecenia (lub w inny sposób opisany w umowie pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą),
Zlecający i przyjmujący zlecenie są równorzędnymi podmiotami,
Zatrudniony nie musi spełniać określone obowiązki w wyznaczonym miejscu i czasie,
Stronami umowy są zleceniobiorca i zlecający,
Między stronami wywiązuje się stosunek cywilnoprawny
Osoba świadcząca zlecenie, może podlegać konieczności ubezpieczenia społecznego wyłącznie w sytuacjach precyzyjnie opisanych przez przepisy dotyczące polis społecznych.