Umowa sprzedaży samochodu-co powinna zawierać?

Transportation fleet in beigeUmowa sprzedaży samochodu często nazywana jest potocznie umową kupna-sprzedaży. Podpisując ją sprzedawca auta  zobowiązuje się przenieść własność i wydać samochód kupującemu, zaś kupujący jest zobligowany do odebrania go i zapłacenia kwoty wynikającej w umowy. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży jest konieczne, gdy sprzedaży dokonuje osoba fizyczna. Mimo, że Kodeks Cywilny nie określa formy sporządzenia umowy sprzedaży powinna ona mieć zachowaną formę pisemną. Czytaj dalej

Przedwstępna umowa o pracę – co powinna zawierać?

Przedwstępna umowa o pracę

Zawieranie z pracownikiem przedwstępnej umowy o pracę nie jest częstą praktyką wśród pracodawców. Zdarza się jednak, że z powodu jakichś przeszkód nie jest możliwe zawarcie właściwej umowy. Wówczas zawarcie przedwstępnej umowy o pracę najlepiej będzie chronić interesy obu stron.  

Czytaj dalej

Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinna zawierać?

Umowa przeniesienia praw autorskich - co powinna zawierać

Umowa przeniesienia praw autorskich – co powinna zawierać

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych umożliwia autorowi dzieła dysponować prawami majątkowymi do utworu. Twórcy dokonują przeniesienia w różnych okolicznościach: przy zawieraniu umowy o działo lub umowy o zlecenie, cedują autorskie prawa majątkowe na pracodawcę lub zrzekają się ich przy okazji udostępnienia dzieła do publicznego użytku.  Niezależnie od powodu zawarcia takiej umowy, dla obu stron ważne jest, by została dobrze skonstruowana.  Czytaj dalej

Umowa poręczenia

Umowa poręczenia – co powinna zawierać?

Ten rodzaj umowy polega na zobowiązaniu poręczyciela względem wierzyciela polegającym na wykonaniu zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik jego nie wykonał. Planujesz zawrzeć umowę poręczenia? Przeczytaj najpierw, co powinna zawierać! Czytaj dalej

co powinna zawierać umowa o pracę

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Ustaliłeś z przełożonym podstawowe warunki zatrudnienia? Jeżeli zamierzasz podpisać umowę o pracę, przeczytaj wcześniej, jakie dane powinna zawierać! Czytaj dalej

umowa franczyzy

Umowa franczyzy – co powinna zawierać?

Franczyza to rodzaj umowy, na mocy której właściciel firmy prowadzi działalność w ramach istniejącej, zorganizowanej sieci sprzedaży lub świadczenia usług. Przeczytaj, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa franczyzy! Czytaj dalej

umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży – co powinna zawierać?

Umowa sprzedaży – nazywana umową kupna sprzedaży to rodzaj umowy wzajemnej, zobowiązującej. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy – nabywca zaś do uiszczenia należności na podstawie ceny towaru i odebrania rzeczy. Umowa sprzedaży zwykle nie potrzebuje formy szczególnej – wystarczy sporządzenie umowy na piśmie. Przeczytaj, co powinieneś umieścić na umowie sprzedaży! Czytaj dalej

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony i zawiera się ją np., gdy inny pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim czy na urlopie macierzyńskim. Przeczytaj, czym charakteryzuje się taka umowa i jakie są jej wady i zalety.   Czytaj dalej

cechy umów

Cechy umowy o pracę, o dzieło i umowy zlecenie

Aby dowiedzieć się, z jaką umową mamy do czynienia, należy po pierwsze rozważyć cel jej zawarcia oraz to, czy jest zgodny z zamiarem stron. Obecnie jest to szczególnie ważne, ponieważ umowy cywilnoprawne dość często są zawierane są w miejscu umów o pracę. Poznaj cechy poszczególnych rodzajów umów! Czytaj dalej

umowa darowizny

Umowa darowizny

Umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jednak ustawodawca wyznaczy jako obowiązkową – formę aktu notarialnego – dla własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, a także praw spółdzielczych. Pozostałe przedmioty darowizny mogą być przekazane na podstawie zwykłej pisemnej umowy darowizny. Czytaj dalej