Często pracodawcy oczekują od zatrudnionych osób nie tylko prawidłowego wypełniania obowiązków, ale także szczególnej lojalności. Sporządzana jest wówczas umowa o zakazie konkurencji, co ma na celu zapobiec naruszeniu przez byłego pracownika ustalonych zasad – po odejściu z firmy nie może on stać się jej konkurentem.

Jak sporządzić umowę o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji to zgodne oświadczenie woli zarówno pracodawcy, jak też pracownika. Zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności – nie może odbyć się to w formie mailowej lub ustnej, gdyż mogłoby to utrudnić jej odtworzenie. Dokument powinien zostać podpisany jeszcze przed ustaniem stosunku pracy, gdyż w innym przypadku czynność nie będzie podlegała reżimowi prawnemu kodeksu pracy, ale stanie się czynnością prawa cywilnego. W umowie określony powinien zostać przede wszystkim okres obowiązywania zakazu konkurencji, a także wysokość odszkodowania. Ile powinno ono wynosić? Należność nie może być niższa od 25% wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywałby przez okres odpowiadający czasowi obowiązywania zakazu konkurencji. Wypłacana może być zarówno jednorazowo, jak też w miesięcznych ratach.

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Chociaż umowa o zakazie konkurencji zawierana jest w interesie pracodawcy, nie ma on możliwości rozwiązania jej przed terminem jej upływu – wiązałoby to się z koniecznością zapłacenia odszkodowania na rzecz pracownika. Zasada ta nie ulega zmianie nawet, jeśli pracodawca nie obawia się już konkurencji ze strony byłego pracownika. Zobacz też:
rozliczenie delegacji krajowej rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron badania lekarskie pracowników