Często zdarza się, że pracownik zwraca się do pracodawcy aby ten sprostował mu świadectwo pracy lub też wystawił duplikat tego dokumentu. Jak wiadomo świadectwo pracy to bardzo ważny dokument, który pracodawca powinien wydać niezwłocznie pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Co jednak gdy pracownik zgubił świadectwo albo zauważył w nim błędy?

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który zawiera informacje dotyczące zatrudnienia u danego pracodawcy. Informacje te mają bezpośredni wpływ na nabycie przez pracownika uprawnień zarówno tych dotyczących ubezpieczenia jak i pracowniczych np. pozwala określić ile urlopu pozostało pracownikowi w danym roku kalendarzowym.  Każdy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy. W przypadku niewydania świadectwa w terminie, pracownikowi przysługuje roszczenie. Kodeks pracy wskazuje konsekwencje w razie nie wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę. Reguluje to artykuł 282 kp. Pracodawca, który nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zgubione świadectwo - do dalej?

W sytuacji kiedy pracownik zgubił świadectwo pracy może zwrócić się do pracodawcy o wydanie duplikatu (odpisu świadectwa pracy). Przepisy jasno precyzują, że kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika natomiast w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego świadectwa pracy pracownikowi (Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa). Na dokumencie powinna znaleźć się adnotacja, że jest to odpis świadectwa pracy, przepisy nie regulują terminu wydania odpisu świadectwa pracy. Nie obowiązuje tu okres 7 dni tak jak to w przypadku świadectwa pracy. Można więc przyjąć, że wydanie odpisu nastąpi najszybciej jak to tylko możliwe. Odpis powinien zawierać wszystkie pierwotne daty i informacje oraz jeśli to możliwe być podpisany przez tę sama osobę, która wystawiała oryginał świadectwa.

Sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W przypadku kiedy pracownik występuje z wnioskiem lub też sam pracodawca orientuje się, że wydał niepoprawne świadectwo pracy powinien niezwłocznie wydać nowe świadectwo z pierwotną datą jego wystawienia. Co ważne pracodawca wydaje nowe świadectwo pracy z faktyczną, bieżącą datą jego wystawienia. Dodatkowo, pracodawca do korekty świadectwa pracy powinien załączyć pismo, w którym pod informacje dotyczące tej korekty, wykaże konkretne punkty, które były korygowane oraz wystąpi z prośbą o zwrot pierwotnego świadectwa pracy.