Pomoc de minimis to model specyficznej pomocy od państwa przekazywanej przedsiębiorcom. Dzięki tej pomocy mogą być finansowane na przykład projekty dotyczące organizacji imprez, wydarzeń turystycznych, czy specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Jest możliwość także udzielenia jej na rozwój działalności gospodarczej. Dofinansowanie poprzez pomoc de minimis jest regulowana przez kodeksy wspólnotowe. Według przepisów pomoc jest udzielana w wysokości limitu określonego prawem. Od 2007 roku suma kwot pomocy de minimis nie może przekraczać 200 000 euro w czasie trzech lat budżetowych. Niższy limit, 100 000 euro, wyznaczono dla właścicieli działalności gospodarczych działających w branży transportu drogowego. Sumy w złotówkach trzeba ustalać zgodnie z kursem średnim NBP z dnia przyznania pomocy. Podstawą przyznania pomocy de minimis jest wniosek, który jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym, przez obiektywnych ekspertów będących specjalistami w branży będącej przedmiotem oceny. Zaświadczenie z docelowym wskazaniem na charakter przyznanej pomocy, z użyciem nazwy „de minimis”, przyznawane jest w dzień jej udzielenia, czyli w dzień zawarcia umowy albo w dniu, kiedy przedsiębiorca uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy. Jeżeli pomoc otrzymuje spółka cywilna, uzyskuje ona zaświadczenie z podliczonymi kwotami, jakie przyznano każdemu ze wspólników. Zaświadczenie to otrzymują także poszczególni wspólnicy. Zobacz też:
wynagrodzenia kalkulator