Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje na temat zajmowanych przez pracownika stanowisk, wymiaru czasu pracy, okresu zatrudnienia, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo w świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego takie jak:
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystana przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • korzystanie z urlopu bezpłatnego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz podstawy prawne ich udzielenia;
 • łączna liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy;
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.
W jakim terminie należy wydać świadectwo pracy? Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe świadectwo pracy powinno zostać wysłane pocztą w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy na ostatni znany adres pracownika. Zmiany od 1 stycznia 2019 Od 1 stycznia 2019 roku w związku ze zmianami przepisów Kodeksu pracy i skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi wraz ze świadectwem pracy dokument zawierający informację o:
 • okresie przechowywania akt pracowniczych;
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.
Co w przypadku, gdy pracodawca nie wyda świadectwa pracy? Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciw jego prawom i może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.