aneks do umowy

Wiele umów, funkcjonujących  w szeroko rozumianym obrocie prawnym, po pewnym czasie się dezaktualizuje. Co powinny w takiej sytuacji zrobić strony stosunku prawnego? Zależy to od  charakteru umowy i samej dezaktualizacji - jeżeli nieaktualne są jedynie fragmenty umowy lub niecelowe jest zawieranie nowego kontraktu, strony powinny podpisać aneks do umowy.

Aneks do umowy - charakterystyka

W wielu umowach znajdziemy zapis, mówiący, że wszelkie zmiany, wprowadzane do jej treści, powinny być zawarte w formie pisemnej. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest właśnie aneksowanie. Polega ono na dodaniu do treści umowy załącznika - aneksu - w którym dokładnie wskazuje punkty umowy, które ulegają zmianie. Aneksy mogą:
  • zmieniać postanowienia umowy,
  • dodawać nowe postanowienia,
  • uchylać postanowienia.
Aneks powinien zawierać dokładne określenie umowy, której dotyczy, jej przepisów, które zmienia, a także wyraźne wskazanie, że przepisy w nim nie wymienione nie ulegają zmianie.  Co istotne, aneks musi mieć taką samą formę, jak sama umowa - jeżeli została ona zawarta w formie aktu notarialnego, aneks do umowy również powinien zostać spisany i potwierdzony przez notariusza. Ze względu na ich charakter aneksy stosuje się głownie do umów, które obejmują zakresem obowiązywania jakiś dłuższy czas - wprowadzanie aneksu do umowy sprzedaży w postaci na przykład paragonu jest niecelowe ze względu na jednorazowość takiego stosunku prawnego. W przypadku dłużej obowiązujących umów wprowadzenie do nich zmian w postaci aneksu jest o wiele bardziej uzasadnione - strony nie muszą spisywać nowej umowy, a jedynie wskazać w aneksie zmiany. Aneks do umowy można zastosować do niemal każdego kontraktu - od umów spółek, aż po umowy cywilnoprawne, na przykład umowy najmu.

Co powinien zawierać aneks do umowy?

Po pierwsze - datę i miejsce zawarcia

Takie informacje powinny umieszczone w aneksie głównie po to, by móc jasno określić, od kiedy obowiązują zmiany w umowie.

Po drugie - nazwę i typ umowy, do której się odnosi

Jest to konieczne, by móc właściwie dopasować przepisy zmieniające umowę właściwą do jej treści.

Po trzecie - oznaczenie stron

Również ta informacja wskazuje na konkretny stosunek prawny.

Po czwarte - przedmiot aneksu

Jak zostało już wspomniane wcześniej, przedmiotem aneksu jest wskazanie przepisów umowy, które zostają zmienione i wskazanie nowych, obowiązujące strony. Strony powinny także zaznaczyć datę, od której zaczynaja one obowiązywać.

Po piąte - podpisy stron

Aby uznać aneks za obowiązujący, strony powinny złożyć pod nim podpisy.