Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - co powinna zawierać?

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego to umowa, w której użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony. Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal mieszkalny, zaś biorącym do używania jest, ta która korzysta z danego lokalu w celach mieszkalnych. Kodeks cywilny nie określa szczególnej formy prawnej tej umowy, co oznacza, iż ustna umowa dotycząca tej transakcji również ma moc obowiązującą.

Charakterystyczną cechą umowy użyczenia lokalu mieszkalnego jest nieodpłatność. W wyniku czego, użyczający nie osiąga korzyści finansowych z tytułu tej czynności.

Obowiązki użyczającego

Ze względu na fakt, iż umowa użyczenia lokalu mieszkalnego ma charakter nieodpłatny, użyczający nie posiada dużego katalogu obowiązków względem biorącego w używanie. Użyczający odpowiada jedynie za wady przedmiotu umowy, które były przyczyną jakiejkolwiek szkody biorącego w używanie. Odpowiedzialność za szkodę powstaje w sytuacji, gdy użyczający zataił przed biorącym wady lokalu, których ten nie mógł “gołym okiem” zauważyć. Jeśli biorący w używanie doznał uszczerbku z tego tytułu może domagać się odszkodowania.

Obowiązki biorącego

Biorący w używanie ma obowiązek korzystania z lokalu mieszkalnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a bez zgody użyczającego nie ma prawa przekazywać przedmiotu umowy osobą trzecim. Pomimo tego, iż lokal udostępniany jest bezpłatnie to osoba biorąca w używanie musi ponosić koszty związane z utrzymaniem użyczonego przedmiotu, jak np. koszty eksploatacyjne, gaz, woda, energia. Natomiast nie odpowiada za zużycie lokalu będącego wynikiem właściwego użytkowania. Jeśli zaś lokal mieszkalny został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania przez biorącego, wówczas musi on pokryć koszty związane z przywróceniem lokalu do właściwego stanu.

Co powinna zawierać Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego?

Po pierwsze - data i miejsce zawarcia

Są to podstawowe elementy, które powinna zawierać każda umowa mająca formę pisemną.

Po drugie - określenie stron umowy

Zazwyczaj stronami umowy użyczenia lokalu mieszkalnego są osoby fizyczne. W związku z tym sporządzając umowę należy określić w niej dane identyfikacyjne stron pomiędzy, którymi zawierana jest umowa. Do  danych tych zaliczamy, np. dane osobiste, adresy oraz numery NIP/PESEL, jak również serie i numer dowodu osobistego.

Po trzecie - opis przedmiotu umowy

W przypadku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego należy zawrzeć dokładny opis lokalu, a więc jego stan, powierzchnie oraz wyposażenie jakie znajduje się w opisywanym pomieszczeniu.

Po czwarte - wynagrodzenie

Jak zostało wcześniej wspomniane, biorący do używania nie płaci wynagrodzenia użyczającemu za możliwość korzystania z przedmiotu umowy. Jednak musi ponosić opłaty dotyczące utrzymania lokalu. Dlatego też w umowie konieczne jest określenie wysokości czynszu, czy też opłat eksploatacyjnych jakie będzie ponosić biorący, jak np. koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu lub wywozu odpadów.

Po piąte - czas trwania umowy

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Po szóste - warunki wypowiedzenia umowy

Strony określają w jakich sytuacjach i w jakim czasie mogą dokonać wypowiedzenia umowy. W umowie może znaleźć się zapis dotyczący tego, że jeśli osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego nie przestrzega wcześniej określonych zasad i powinności, wówczas użyczający może dokonać wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Po siódme - podpisy stron

W celu potwierdzenia, iż każda ze stron zgadza się na warunki zawarte w umowie, strony dokonują własnoręcznego podpisu umowy użyczenia lokalu mieszkalnego.