Umowa o współpracy handlowej

Umowa o współpracy handlowej należy do tzw. umów nienazwanych i nie posiada jednego, uniwersalnego wzoru. Polega ona na ustaleniu warunków współpracy handlowej, która dotyczy sprzedaży towarów z obecnej oferty sprzedażowej. Zazwyczaj zawierana jest pomiędzy dostawcą a dystrybutorem. Dostawca przekazuje dystrybutorowi towary, które ten odsprzedaje dalej, innym podmiotom. Umowa o współpracy handlowej ma na celu zabezpieczenie interesów stron, które uczestniczą w danej transakcji. Umowa ta nadaje przejrzystość wzajemnym relacjom i pozwala ustalić jasne zasady współpracy pomiędzy stronami.

Umowa o współpracy to często potoczna nazwa wykorzystywana w stosunku do umów o różnym charakterze. Umowy te łączy wspólna cecha, a mianowicie deklaracja stron o podjęciu wzajemnej współpracy. Dlatego umowa ta jest popularnym narzędziem występującym w obrocie gospodarczym.

Ze względu na fakt, iż ten rodzaj umów spotykany jest często w obrocie gospodarczym warto przyjrzeć się temu, co tak właściwie umowa o współpracy handlowej powinna zawierać?

Po pierwsze - określenie danych formalnych

Jak każda zawierana umowa, również umowa o współpracy handlowej powinna zawierać datę i miejsce, w którym została zawarta.

W umowie należy także określić dane dotyczące stron umowy. W danych tych powinny się znaleźć takie informacje jak: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, numer KRS oraz numer, pod którym firma została wpisana do CEiDG.

Jeśli umowa zawierana jest pomiędzy firmami, wówczas należy określić osoby, które reprezentują daną firmę. Wystarczy w takiej sytuacji podać imię i nazwisko takiej osoby.

Po drugie - przedmiot umowy

Sprowadza się to do określenia czego w rzeczywistości dotyczy dana umowa. W przypadku umowy o współpracę handlową przedmiotem umowy będzie sprzedaż produktów dystrybutorowi przez dostawcę. W tej części umowy warto również określić terytorium na jakim sprzedaż będzie dokonywana.

Po trzecie - warunki współpracy pomiędzy stronami

W tej części strony umowy o współpracy handlowej dokonują przede wszystkim ustaleń dotyczących cen. Określa się tutaj cenę po jakiej dystrybutor jest w stanie nabyć dany towar od dostawcy. Dostawca ma prawo również wskazać sugerowaną kwotę po jakiej dystrybutor powinien dokonywać sprzedaży.

Umowa ta może także zawierać zapis o obrotach jakie dystrybutor powinien osiągać ze sprzedaży towarów będących przedmiotem umowy. Jeśli zaś dystrybutor nie będzie osiągał wskazanych zysków, dostawca ma prawo zerwać umowę.

Po czwarte - warunki dostawy

Zawierając umowę o współpracy handlowej konieczne jest określenie warunków dostaw, czyli wzajemne regulacje dotyczące przekazania towarów. Należy tutaj ustalić sposób składania zamówień, czas oczekiwania na realizację zamówienia, jak i sposób regulowania należności.

Po piąte - czas trwania umowy

W umowie o współpracy handlowej podaje się również okres czasu, w którym dostawca dostarcza towary dystrybutorowi. W przypadku, gdy umowa ta nie zostanie przedłużona po upływie terminu określonego - automatycznie wygasa.

Po szóste - dodatkowe regulacje

Zazwyczaj w końcowej części umowy dokonuje się zapisów dotyczących zgłaszania zmian w umowie oraz informację o ilości sporządzonych egzemplarzy.

Istotnym elementem umowy są też podpisy stron, które przyjmują i akceptują warunki wskazane w umowie.