Wypadek przy pracy rozumie się jako natychmiastowe zdarzenie spowodowane czynnikiem zewnętrznym, skutkujące urazem bądź śmiercią. Wydarzenie to musi mieć miejsce w związku z czynnościami dotyczącymi pracy albo w trakcie jej wykonywania, w czasie wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy. Wypadkiem przy pracy jest również sytuacja pracownika, gdy pozostawał on w poleceniu pracodawcy w jeździe między lokalu pracodawcy a lokalem w którym wykonuje się obowiązki wynikające ze stosunku pracy albo jeśli wypadek zdarzył się w trakcie odbywania podróży służbowej. Wypadki przy pracy dzieli się na śmiertelne oraz ciężkie. Za śmiertelny wypadek przy pracy uznaje się, jeśli od dnia wypadku w terminie pól roku nastąpiła śmierć pracownika. Z ciężkim wypadkiem przy pracy mamy do czynienia ze zdarzeniem, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, np. strata wzroku, słuchu, mowy, gdy w wyniku wypadku pracownik doznał rozstroju zdrowia, gdy nastąpiła choroba nieuleczalna albo ryzykowna dla życia, trwała choroba psychiczna, niezdolność pełna albo cząstkowa do pracowania. W przypadku, gdy w wyniku wypadku przy pracy doznały szkody dwie osoby albo więcej, wtedy mamy do czynienia z wypadkiem zbiorowym.