Fach doradcy podatkowego związany jest nie tylko z pewnymi uprawnieniami, lecz również z obowiązkami, nałożonymi na doradców na mocy ustawy.

Oprócz uznania społecznego mającego związek z wykonywaniem tego fachu, doradca podatkowy musi również spełniać szereg wymogów narzuconych na niego przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dzienni Ustaw z 1996 r., nr 102, pozycja 475). W myśl powyższego, doradca podatkowy ma obowiązek:

 • płacenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do korporacji zawodowej
 • wykonywać polecenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 • dochowania tajemnicy zawodowej - powinien on zachować w tajemnicy wszystkie fakty i informacje, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu, także podczas składania zeznań przed prokuraturą czy policją
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • kierowania się przede wszystkim dobrem klienta
 • poinformowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o jakichkolwiek zmianach danych objętych wpisem na listę doradców
 • zamieszczania na wszystkich pismach, sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego,swoich danych, t.j miejsce wykonywania usług doradczych, nazwa firmy, pod jaką doradztwo to funkcjonuje, podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych
 • podnoszenia swoich kwalifikacji
 • archiwizowania przez okres 5 lat kopii sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu inkasentów, podatników, płatników i osób trzecich posiadających zaległości podatkowe , jak również i następców prawnych płatników, podatników albo inkasentów, w sprawach zobowiązań podatkowych, jak również udzielonych im porad
 • wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a konsekwencją niedopełnienia tego nakazu jest skreślenie z listy doradców
 • śledzenia zmian prawnych, a także aktualnej literatury, prasy oraz orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów