Od fachowej wiedzy doradcy podatkowego zależy rzetelność rozliczeń ze skarbówką, dlatego też zawód ten jest regulowany prawem. Jakie warunki powinien spełniać każdy doradca podatkowy?

Prawne sprecyzowanie zasad wykonywania funkcji doradcy podatkowego u przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym powoduje, iż jest on zaliczany jest do tzw. zawodów publicznego zaufania.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Do głównych czynności, jakimi zajmują się doradcy podatkowi należy:

  • prowadzenie, na rzecz i w imieniu płatników, podatników i inkasentów, ewidencji i ksiąg podatkowych służących do celów podatkowych , jak też udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich prośbę lub na ich rzecz, opinii, porad a także wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
  • sporządzanie, na prośbę oraz na rzecz płatników, podatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie - przy czym pod słowem deklaracja trzeba rozumieć zeznania, wykazy, informacje oraz inne dokumenty, konieczność złożenia których ma swoje umocowanie w przepisach prawa podatkowego
Co więcej, przedstawiciele tego zawodu mogą także reprezentować klienta w sporze z instytucją poboru podatków, przygotowując na przykład odwołania od decyzji władz skarbowych.

Kto może zostać doradca podatkowym?

Podmiotami mającymi prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego są:

  • biegli rewidenci
  • radcy prawni i adwokaci
  • osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych
W większości, doradcy podatkowi wykonują swój zawód, zakładając biura (kancelarie) podatkowe. Często też znajdują zatrudnienie w wielkich firmach świadczących m.in. usługi doradcze. Zanim dostanie się prawo do wykonywania tego zawodu, należy zdać państwowe egzaminy doradcy podatkowego.