Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca zobowiązany został do wystawienia faktury korygującej. Kiedy powinna być wystawiona faktura korygująca? W jaki sposób ująć wystawioną lub otrzymaną fakturę korygującą w KPiR oraz w Rejestrze VAT?

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Faktura korygująca wystawiana jest w momencie, gdy na fakturze pierwotnej nastąpi pomyłka np. błędny numer faktury, zmienią się dane nabywcy lub wystąpi inne przyszłe zdarzenie.
Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT fakturę korygującą należy wystawić gdy:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu ze względu na wcześniejszą zapłatę
  2. udzielono opustów i obniżek cen,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

Na wystawionej fakturze korygującej powinny znaleźć się m.in. słowa “FAKTURA KORYGUJĄCA” bądź “KOREKTA”, jak również przyczyna korekty.

Faktura korygująca - ujęcie po stronie sprzedawcy

W momencie wystawiania faktury korygującej przedsiębiorca powinien ustalić przyczynę wystawienia korekty. Jeżeli korekta spowodowana jest np. zwrotem towarów lub udzielonym rabatem, wówczas zgodnie z art. 14 ustawy o podatku od osób fizycznych korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca.

Natomiast, jeżeli korekta spowodowana jest błędem rachunkowym bądź oczywistą pomyłką np. błędnie wyliczona kwota podatku, data dokonania sprzedaży, wówczas konieczne jest cofnięcie się do okresu, w którym została ujęta pierwotna faktura.

W przypadku podatku VAT, fakturę korygującą która dokumentuje zmniejszenie podstawy opodatkowania należy ująć w Rejestrze VAT Sprzedaży w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru korekty od nabywcy.

Przykład 1.

Pan Jan, dokonał sprzedaży towaru w grudniu 2019 roku. W lutym 2020 roku klient postanowił zwrócić część tego towaru. W takim przypadku Pan Jan wystawioną korektę powinien ująć w KPiR zgodnie z datą wystawienia, natomiast w Rejestrze VAT Sprzedaży w dacie potwierdzenia odbioru.

Faktura korygująca - ujęcie po stronie nabywcy

W przypadku faktur korygujących, które dotyczą faktur zakupowych podobnie jest jak w przypadku przychodów. Należy brać pod uwagę powód wystawienia faktury korygującej.

  • Jeśli korekta będzie spowodowana jest błędem rachunkowym na fakturze pierwotnej np. błędna cena, to korektę należy ująć w okresie, w którym zaksięgowana została faktura pierwotna.
  • Jeżeli korekta nastąpiła poprzez inne zdarzenie, jak np. zwrot towaru czy udzielony rabat, wówczas korektę należy zaksięgować w KPiR oraz w Rejestrze VAT Zakupu w bieżącym okresie, zgodnie z datą otrzymania korekty.

Należy pamiętać, że jeżeli w danym miesiącu wartość kosztów jest niższa od wartości korekty, wówczas należy dokonać pomniejszenia kosztów zrównując je do zera, a pozostałą kwotę korekty należy ująć jako zwiększenie przychodu.