Kodeks pracy jasno precyzuje i określa katalog kar. Aby jednak pracownik otrzymał karę muszą być spełnione określone przesłanki. O zastosowanej karze pracodawca powinien niezwłocznie poinformować pracownika.   Rodzaje kar pracowniczych  W artykule 108 kodeksu pracy znajdują się zapisy dotyczące kar porządkowych. Zgodnie z tym artykułem za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w  pracy, pracodawca może stosować:
  • karę upomnienia
  • karę nagany
Kara pieniężna  Co ważne za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną. Za jedno przekroczenie kara finansowa nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. Ważne!
Karę uważa się za niebyłą, odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy . 
Tryb stosowania kary Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Bardzo ważne jest to, że jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy, pracownik nie może być wysłuchany, bieg 2 tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia stawienia się pracownika do pracy. Należy pamiętać, że o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia, ważne jest aby poinformować pracownika o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Pracodawca przy stosowaniu kary bierze pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Co do zasady musi minąć rok nienagannej pracy aby pracodawca usunął karę z akt osobowych. Może jednak z własnej inicjatywy lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.