Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pracownikowi ale tylko w określonych okolicznościach. Kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę swojemu pracownikowi? Czy zawsze jest do tego zobowiązany?

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika w razie jego śmierci pracownika w dwóch przypadkach zarówno jeśli pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy  jak i wówczas kiedy pracownik umrze, a pobierał w tym czasie zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Zgodnie z artykułem 93 kodeksu pracy wysokość odprawy  jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,  
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.  
Uwaga! Ponadto jak wskazują przepisy odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi zmarłego, a także innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawa powinna być podzielona na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych. Odprawa związana z likwidacją stanowiska pracy W przypadku likwidacji stanowiska pracy pracownikowi co do zasady przysługuje odprawa z tym związana jednak nie zawsze. To czy pracownik, któremu zlikwidowano stanowisko pracy otrzyma pieniądze jest zależne od tego ile w danym zakładzie pracuje osób. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób, w związku z wypowiedzeniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, będzie zobowiązany wypłacić mu odprawę z tego tytułu,jeśli jednak zatrudnienie nie przekracza 20 osób to wówczas nie ma konieczności wypłaty odprawy. Wysokość odprawy jest ustalana według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ponadto odprawa ta stanowi wysokość:
  • miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawa pracownicza jest świadczeniem pieniężnym dla pracownika, który spełnia określone wymagania i wtedy gdy zajdą określone okoliczności. To czy pracownik otrzyma odprawę jest zależne od kilku czynników. Nie bez znaczenia są tu takie okoliczności jak przyczyna i tryb zwolnienia lub w niektórych przypadkach ilość pracowników zatrudnionych przez pracodawcę. Nie ma jednak znaczenia czy dany pracownik zatrudniony jest na umowę na czas określony czy też nieokreślony. W obu przypadkach odprawa przysługuje, oczywiście po spełnieniu odpowiednich okoliczności.