Ustawa o podatku od towarów i usług precyzyjnie określają przypadki, kiedy przedsiębiorca może zmniejszyć wymiar podatku VAT. Występują jednak takie sytuacje, kiedy jest to niewykonalne, a nieprawidłowe zrozumienie przepisów, grozi odpowiedzialnością karną. Odliczenie VAT to inaczej mówiąc, zmniejszenie o wymiar podatku VAT, kwoty należnego podatku z tytułu dokonanej sprzedaży. W rezultacie, skutkuje to zmniejszeniem sumy podatku należnego do zapłaty albo powstaniem nadwyżki, przenoszonej na kolejny okres rozliczeniowy. Kiedy można odliczyć VAT Przedsiębiorca ma prawo do odliczania VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Co więcej, kupno towarów albo usług powinien mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Występują jednak wyjątki, które przewiduje ustawa. Rozszerzają one prawo do korzystania z odpisu podatkowego, choć podatek naliczony nie ma związku z czynnością opodatkowaną. Podzielić je można na 3 grupy: Import zagraniczny Właściciel działalności gospodarczej ma prawo do odliczania podatku VAT, jeśli importowane albo nabyte towary albo usługi dotyczą:
  • wydania prezentów, próbek, drukowanych materiałów reklamowych (artykuł7 ust.3-7 ustawy o VAT)
  • dostawy towarów albo świadczenia usług przez podatnika poza granicami kraju (więc formalnie nieopodatkowanych), jeśli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a przedsiębiorca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami
Usługi niematerialne Podatnik, zgodnie z art.27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, posiada też prawo do odliczeń podatku VAT, jeśli miejscem świadczenia usług niematerialnych jest terytorium państwa poza Unią Europejską albo gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzające związek odliczonego podatku z tymi czynnościami|jest w posiadaniu dokumentów ,potwierdzających związek odliczonego podatku z tymi czynnościami:
  • transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, czeków, długów, przelewów i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i faktoringu
  • transakcji, w tym pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów i monet używanych jako prawne środki płatnicze - z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich
  • transakcji, w tym pośrednictwa, z wyłączeniem zarządzania i przechowywania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartościowe - z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów lub udziałów
  • transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym także świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych
  • pośrednictwa albo wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych, albo jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieniędzy oraz zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę
  • udzielania i pośrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarządzania kredytem przez kredytodawcę
Złoto jako towar Przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT też w sytuacji, jeżeli wykonując czynności zwolnione od podatku na podstawie artykułu 122 ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dot. złota inwestycyjnego), nabywa:
  • usługi , które polegają na zmianie postaci, masy lub próby złota, w tym złota inwestycyjnego, w tym też wewnątrz wspólnoty europejskiej, albo importuje towar lub usługi, które są związane z wytworzeniem lub przetworzeniem złota inwestycyjnego
  • złoto inwestycyjne od podatnika wytwarzającego lub przetwarzającego złoto w celach przemysłowych albo dostarcza złoto w celach przemysłowych, w tym też wewnątrz krajów Unii Europejskiej, lub importuje złoto inne niż złoto inwestycyjne, jeżeli to złoto jest następnie przekształcone w złoto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz
Zobacz też:
netto brutto kalkulator