Rekompensata powstałej szkody czy wypłata odszkodowania dla pracownika, doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków służbowych to nie jednokrotnie horrendalne kwoty, mogące nadwyrężyć majątek firmowy. Dlatego tak ważną sprawą jest ubezpieczenie działalności gospodarczej. Występują jednakże takie przypadki, w których brak ubezpieczenia jest karalny.

czynniki, które mają wpływ na wybór ubezpieczenia to:

  • kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • wysokość sumy ubezpieczenia
  • sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej)
  • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń
  • możliwość rozłożenia na raty
  • wysokość składki
  • rodzaj ubezpieczenia (np. przed odpowiedzialnością cywilną, kradzieżą, utraconymi korzyściami, dewastacją mienia, zdarzeniami losowymi itp.)

Ubezpieczenie OC dla firmy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej firmy ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością albo posiadanym majątkiem, Ubezpieczony w następstwie czynu zabronionego (tzw. odpowiedzialność deliktowa), ma obowiązek naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej, zrobionej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe w wyniku niewykonania albo nienależytego wykonania usługi.

Ubezpieczenie OC pojazdów Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Każdy kto posiada samochód, który podlega rejestracji ma obowiązek wykupienia polisę OC. Warunki ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000roku. Ubezpieczenie podpisuje się na okres jednego roku z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że samochód zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok , wówczas możliwe jest zawarcie umowy na czas krótszy.

Ubezpieczenie dla firmy zatrudniającej pracowników Ubezpieczenie takie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu , jak również w życiu osobistym. Dodatkowo, umowa ubezpieczenia może obejmować zawał serca, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, udar mózgu oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.