Umowa sprzedaży - nazywana umową kupna sprzedaży to rodzaj umowy wzajemnej, zobowiązującej. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy - nabywca zaś do uiszczenia należności na podstawie ceny towaru i odebrania rzeczy. Umowa sprzedaży zwykle nie potrzebuje formy szczególnej - wystarczy sporządzenie umowy na piśmie. Przeczytaj, co powinieneś umieścić na umowie sprzedaży!

Co powinno znaleźć się na umowie sprzedaży?

Przedsiębiorca czy osoba fizyczna sporządzająca umowę sprzedaży, powinna pamiętać o zawarciu następujących informacji:

  1. Data i miejsce zawarcia umowy;
  2. Strony umowy - stronami umowy sprzedaży mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną. W przypadku osób fizycznych umowa sprzedaży powinna zawierać imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, ewentualnie numer PESEL. W przypadku przedsiębiorców konieczna jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz określenie osoby reprezentującej stronę.
  3. Przedmiot sprzedaży - przedmiotem umowy kupna sprzedaży mogą być tylko dopuszczone do obiegu towary - czyli przedmioty, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw. Przedmiot umowy sprzedaży powinien być szczegółowo określony i opisany, po to, by jego identyfikacja nie budziła wątpliwości.
  4. Cena sprzedaży - sprzedaż jest odpłatna, dlatego w umowie sprzedaży trzeba umieścić cenę sprzedaży wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza potraktowanie jej jako umowy darowizny, a jeśli pojawi się ekwiwalent inny niż pieniężny, kwalifikuje się taki dokument jako umowę zamiany. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej.
  5. Podpisy stron.

Dodatkowe elementy umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży może też zawierać fakultatywne elementy, które strony uznają za słuszne i przydatne przy realizacji umowy oraz ewentualnych roszczeniach w przyszłości. Takimi elementami mogą być na przykład:

  1. informacje o zaliczkach czy zadatkach,
  2. miejsce przekazania rzeczy,
  3. termin odbioru rzeczy,
  4. sposób dostawy.
Jeżeli planujesz sprzedać samochód, czy inne dobro, zwróć uwagę, czy sporządzona/otrzymana umowa zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy.