Nieuczciwego kontrahenta, spóźniającego się z zapłatą należnych zobowiązań finansowych, ukarać można odsetkami naliczanymi za czas opóźnień. Zezwala na to K.C., który reguluje wszystkie umowy cywilnoprawne. Kiedy zatem można rozpocząć procedurę naliczania odsetek i w jaki sposób tego dokonać? Jak wyliczyć należne odsetki K.C. reguluje wszystkie procesy, zachodzące w czynnościach cywilnoprawnych, dlatego też w zapisach umowy między stronami nie można określić odsetek większych niż 4-krotna stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego. Z kolei jeśli stopa odsetkowa nie była odrębnie ustalona postanowieniami umowy cywilnoprawnej, trzeba odwołać się do artykułu 481 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego K.C., który zezwala na naliczanie odsetek ustawowych. Obecnie wynoszą one 13% długu w skali rocznej. Zasady sporządzania noty odsetkowej Nota odsetkowa, inaczej nazywana też monitem zaległości, powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące powstałych wierzytelności. Składa się m.in. z:
 • wskazania sposobu uregulowania płatności
 • terminu kiedy należy uregulować powstałe zadłużenie wraz z odsetkami
 • kwoty powstałych zobowiązań i należnych od niej odsetek
 • rodzaju powstałych zobowiązań
 • danych wierzyciela i danych dłużnika
 • daty sporządzenia dokumentu
 • terminu opóźnień w spłacie
 • podpisu osoby upoważnionej do sporządzenia noty
Terminy naliczania odsetek Zgodnie z artykułem 481 Kodeksu Cywilnego, jeżeli odbiorca opóźnia się ze spłatą należności, wierzyciel może zażądać odsetek za czas spóźnienia. Procedurę obliczania odsetek można rozpocząć od pierwszego dnia , w którym minął termin zapłaty, przy czym:
 • gdy termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, na przykład na sobotę, wtedy nie ulega on przesunięciu
 • gdy termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto lub w niedzielę, wtedy ulega on przesunięciu na następny dzień, nie będący ustawowo wolnym od pracy (na przykład z niedzieli na poniedziałek)
Podstawa prawna Katalog Ryszarda Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późniejszymi zmianami):
 • Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.
 • Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. § 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.