Po okresie przedawnienia roszczeń wierzyciel nie może zmusić dłużnika do oddania należności. Kiedy zatem długi się przedawniają?

Wierzycielowi przysługuje roszczenie, a więc ma on uprawnienia i możliwości występowania do właściwych instytucji sądowych w celu dochodzenia swoich należności. Co równi istotne, wierzyciel wobec dłużnika może podejmować wszelkiego rodzaju kroki prawne, w celu [dochodzenia swoich należności|odzyskania swoich pieniędzy. Są jednakże sytuacje, w których prawodawca uwzględnia możliwość nieoddawania zobowiązań.

Przedawnienie długów w obrocie gospodarczym

Zgodnie z definicją, zawartą w artykule 117 paragraf 2 K.c., po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, ma prawo uchylić się od jego zaspokojenia. Ogólny termin przedawnienia roszczeń to okres dziesięciu lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Jednak, ze względu na różne rodzaje długów, okres przedawnienia niektórych należności został ustawowo skrócony do 3 lat , a niekiedy nawet do 1 roku i tak:

  • 2 letni termin przedawnienia obowiązuje co do wszystkich transakcji sprzedażowych (faktur, rachunków) , jak również co do roszczeń z tytułu umowy o dzieło
  • jednoroczny termin przedawnienia obowiązuje co do roszczeń z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, z tytułu umowy przewozu osób czy mienia , jak również z tytułu roszczeń mających związek z najmem lokalu
  • trzyletni termin przedawnienia obowiązuje w sprawach mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, t.j. z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej przedpłaty i zaliczki
Po okresie przedawnienia wierzyciel nie może zmusić dłużnika do zwrócenia długu.