Z powodu utworzenia nowej ewidencji działalności gospodarczej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wcześniejsze urzędy gminy odpowiedzialne za ewidencję są zmuszone do przeniesienia danych właścicieli działalności i tych, którzy zadecydowali zawiesić prowadzenie biznesu do nowego systemu internetowego. Wpisu do CEIDG udziela się na żądanie przedsiębiorcy. Osoba zakładająca działalność gospodarczą ma możliwość wypełnienia dokumentu poprzez formularz elektroniczny dostępny na witrynie internetowej CEIDG. Pokwitowanie złożenia [wniosku|formularza|druku|, dostaniemy mailem. Właściciel firmy posiada też możliwość złożenia dokumentu osobiście w urzędzie gminy lub przesłania listem poleconym. Po przeanalizowaniu zawartości formalnej dokumentu poprzez urzędnika, wnioskodawca otrzymuje pokwitowanie przyjęcia dokumentu. Po wykonaniu wpisu, druki w wersji papierowej i cyfrowej, muszą być przechowywane poprzez organ gminy i ministra gospodarki przez czas 10 lat. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma obowiązek przede wszystkim ewidencjonować przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, umożliwiać planowanie okresu oraz obszaru zmian wpisów w CEIDG i bezpłatnie udostępniać dane na temat właścicieli firm oraz danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.