Nie trzeba płacić podatku za wszystko, co przewiduje przewiduje urząd skarbowy. W prawie podatkowym istnieje bowiem szereg ulg, z których korzystać mogą prowadzący działalność gospodarczą.

Ulgi podatkowe to przewidziane w przepisach prawa podatkowego odliczenia, zwolnienia, obniżki lub zmniejszenia, których użycie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Zasady stosowania ulg w spłacie należności podatkowych opisane są precyzyjnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.). W polskim prawie podatkowym stosowane są ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa może polegać w takim przypadku na:

 • odliczeniu od podatku (na przykład składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • zastosowaniu niższych stawek podatkowych
 • odliczeniu od uzyskanego dochodu (na przykład składki na ubezpieczenie społeczne)
Natomiast, z przepisów wspomnianej już ustawy wynika, iż organ podatkowy ma prawo na wniosek właściciela firmy:
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

Rodzaje ulg podatkowych
Generalnie ulgi podatkowe można podzielić na:

 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów tworzenia nowej inwestycji
 • ulgi dla Małych Podatników
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
 • ulgi z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • ulgi dla nowych podatników
 • ulgi inwestycyjne
 • ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe, wypadkowe, emerytalne, Fundusz Pracy, zdrowotne, chorobowe), będące kosztami uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę
 • ulgi z tytułu rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny podatnika, będące ulgami o charakterze rodzinnym
 • ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne, będące ulgami o charakterze stymulacyjnym
 • ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika, będącego osobą niepełnosprawną, stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika

Ulg podatkowych może udzielić również organ władzy samorządowej. Warto jednak pamiętać, że charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych właścicielom firm przez organ podatkowy, jakim jest prezydent miasta albo burmistrz albo wójt, przesądza o ich pomocowym przeznaczeniu, a co za tym idzie, ulgi takie mogą zostać udzielone tylko w formie pomocy publicznej, w tym 'pomocy de minimis'.