Koszty związane ze sfinansowaniem imprezy integracyjnej albo poczęstunku dla kontrahentów, wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać należy jednak o paru zasadach, których przestrzeganie uchroni przed ewentualnymi zastrzeżeniami ze strony urzędu skarbowego.

Meritum sprawy jest definicja “reprezentacji”. Dlatego, iż ustawodawca nie określił jej brzmienia, za najwłaściwszą jej formę uznaje się definicję Słownika Języka Polskiego, wydanego przez PWN. Zgodnie z jego zapisami, pod pojęciem “reprezentacji” rozumieć trzeba “uzewnętrzniony, wysoki standard życia, związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową, a także okazałość i wytworność”.

Imprezy integracyjne, szkolenia i spotkania pracownicze
Obie ustawy dotyczące podatku dochodowego, za koszt uzyskania przychodów kwalifikują koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, oraz zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego też, za koszty uzyskania przychodów powinno się uważać wydatki ponoszone na przygotowanie spotkań, których głównym celem jest element motywacyjny - imprezy integracyjne, a także jeśli spotkania dotyczą podsumowania okresu sprawozdawczego lub też dotyczą zakończenia określonych zadań. Pracownicy podczas takich spotkań są zaangażowani w prezentowanie wyników poszczególnych jednostek albo innych istotnych kwestii. Tym samym, organizowanie tego rodzaju spotkań pozwala oczekiwać zwiększenia efektywności pracy i większego przywiązania pracowników do miejsca pracy. Podobnie jest w przypadku organizowania szkoleń dla pracowników i klientów firmy. Wydatki związane z wynajmem projektora, poczęstunkiem, wynajmem sali lub noclegiem, nie są demonstracją okazałości czy wytworności, a służą jedynie celom rozwojowym firmy.

Faktura VAT i rachunek gastronomiczny
Wszystkie rachunki albo faktury od przedsiębiorcy, który prowadzi punkt gastronomiczny, wolno odliczyć od podatku. Nie ma bowiem przepisu wyznaczającego miejsce spotkań pracowniczych. Poczęstunek więc może odbywać się zarówno na terenie firmy, jak i w restauracji czy kawiarni.