Dokumenty firmowe są najważniejszym elementem prowadzenia księgowości. Tworząc ją kierować należy się nie tylko przyjętymi normami, ale również wytycznymi ustaw i rozporządzeń. W jaki sposób konstruować pisma urzędowe i dokumenty sprzedażowe?

Pisma oficjalne
Wszelkie pisma oficjalne, tworzone przez przedsiębiorstwo, oprócz odpowiedniej budowy językowej, zawierać powinny również niezbędne informacje, które posłużą do identyfikacji danej działalności gospodarczej i osoby tworzącej pismo, czyli:

 • informację do kogo dane pismo jest kierowane
 • podpis oraz stanowisko osoby wystawiającej pismo
 • telefon kontaktowy
 • opcjonalnie w pismach kierowanych do instytucji państwowych numer NIP, REGON
 • nazwę i adres firmy

Faktury
Aktualne przepisy prawne dopuszczają możliwość sporządzania 6 rodzajów faktur:

 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury korygującej
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury zaliczkowej
 • faktury VAT
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
Bez względu na jej rodzaj, faktura VAT zawierać musi takie informacje jak:
 • jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów bądź rodzajów wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru bądź usługi bez kwoty podatku
 • imiona oraz nazwiska albo nazwy lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy a także ich adresy
 • nazwę towaru bądź usługi
 • stawki podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, zapisaną cyfrowo i słownie
 • NIP nabywcy i sprzedawcy
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów bądź wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • wartość towarów bądź wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez wartości podatku
 • wartość sprzedaży towarów bądź wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku bądź zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • dzień, miesiąc i rok bądź miesiąc i rok sprzedaży , a także, jak również datę wystawienia oraz numer kolejny faktury wraz z jej typem