Okres rozliczeniowy w firmie pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie czasem pracy pracowników. Długości okresów rozliczeniowych są różne i często zależą od systemu czasu pracy jaki obowiązuje w firmie. Czas pracy, jak reguluje kodeks pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciotygodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy przyjęty w danej firmie stanowi ramy czasu pracy i to na jego podstawie wyliczany jest wymiar czasu pracy pracownika oraz dokonuje się ustalenia czy nie zostaną przekroczone normy czasu pracy.

Długość okresów rozliczeniowych

Okres rozliczeniowy określony w miesiącach rozpoczyna się z początkiem pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniego dnia ostatniego miesiąca danego okresu rozliczeniowego. Pracodawcy na ogół stosują następujące okresy rozliczeniowe:
  • 1 miesięczne,
  • 2 miesięczne,
  • 3 miesięczne,
  • 4 miesięczne,
  • 12 miesięczne.
To jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał w danej firmie ustala zakładowa organizacja związkowa, jeśli natomiast w firmie nie ma takiej organizacji to sam pracodawca ustala okres rozliczeniowy i wskazuje go w regulaminie pracy lub jeśli nie tworzy regulaminu to w obwieszczeniu.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego

Od 23 sierpnia 2013 r. jak stanowi ustawa (z dnia 12 lipca 2013 r.  o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych) istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy. Wydłużenie okresu musi być jednak podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy  np. technicznymi lub organizacyjnymi. Dodatkowo nie może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników.

Dłuższe okresy rozliczeniowe - swobodne planowanie czasu pracy

Bez wątpienia dłuższe okresy rozliczeniowe pozwalają pracodawcom na bardziej optymalne planowanie pracy. Istnieją bowiem zakłady pracy, gdzie np. w związku a warunkami atmosferycznymi istnieją miesiące wzmożonej pracy ale zaraz po nich okresy spowolnienia pracy lub tzw. “martwy sezon”. Pracodawca dzięki dłuższemu okresowi rozliczeniowymi może swobodnie dostosować czas pracy pracowników do tych zależności i uniknąć tym samym nadgodzin, co stanowi dla niego sporą oszczędność.