Często zdarza się tak, że w jednej firmie na takim samym stanowisku zarobki kształtują się inaczej. Powstaje pytanie czy taka sytuacja jest zgodna z prawem i kiedy możemy mówić o dyskryminacji w wynagrodzeniach?

Praca o jednakowej wartości

W kodeksie pracy w art. 183c.  możemy znaleźć zapis, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.  Praca o jednakowej wartości to praca, której wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym. Jednakowa wartość to w szerokim rozumieniu praca wymagająca jednakowego zaangażowania i na jednakowym poziomie odpowiedzialności. Jeśli więc pracownik otrzyma znacznie mniejsze wynagrodzenie w stosunku od innego pracownika, który posiada zbliżone kwalifikacje oraz doświadczenie może to być uznane za dyskryminację płacową.

Równe traktowanie w zatrudnieniu

W kodeksie pracy znaleźć można również zapisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu (art.18.3a), równe traktowanie oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób np. ze względu na:
  • płeć
  • wiek
  • niepełnosprawność
  • rasę, religię, narodowość
  • przekonania polityczne
  • przynależność związkową
  • pochodzenie etniczne
  • wyznanie
  • orientację seksualną
Pracodawca nie może więc uzależniać poziomu wynagrodzenia lub innych warunków pracy od ww. czynników. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kiedy więc dyskryminacja?

Do dyskryminacji wynagrodzeń dochodzi więc dopiero wtedy gdy wysokość wynagrodzenia pracowników jest zróżnicowana, mimo tego, że posiadają podobny staż pracy i doświadczenie zawodowe oraz wykonują pracę o jednakowej wartości. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia, które nie może być zależne od czynników takich jak wiek, wyznanie, płeć czy religia. Ma jednak prawo przy ustaleniu wynagrodzeń zastosować tzw. kryterium stażu pracy ( art. 18.3b §4) czyli wziąć pod uwagę doświadczenie zawodowe danego pracownika.