Wysokie stawki podatkowe, brak dostosowania do zmieniających się warunków prowadzenia firmy, przesadna ilość przepisów prawa, która nie idzie w parze z jakością i niepotrzebne zwiększanie kosztów prowadzenia działalności - to problemy, z którymi spotykają się wszyscy właściciele firm. Trzeba zatem zapoznać się ze wszystkimi aspektami opodatkowania działalności gospodarczej i wybrać najlepszą dla siebie metodę rozliczeń.| Państwu trzeba płacić podatki. To oczywiste. Ale jak płacić, żeby jeszcze na tym zyskać?

W polskim systemie podatkowym podstawowym obciążeniem dla przedsiębiorstw, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i podatek od towarów i usług (VAT).

Podatek dochodowy od osób prawnych
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody firm działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych , jak również dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia. Przedsiębiorcy ci zobowiązani są do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Końcowe rozliczenie podatku następuje natomiast w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej, bądź ze spółki cywilnej , bądź z osobowych spółek handlowych, bez względu na ich źródło. Co istotne, przychody pochodzące z firmy podlegają, w zależności od woli przedsiębiorcy, bądź ogólnym zasadom opodatkowania według stawek progresywnych, bądź też opodatkowaniu według liniowej stawki podatku, wynoszącej aktualnie 19% podstawy opodatkowania. Co więcej, istnieje obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Jednakże ostateczne rozliczenie podatku następuje z kolei w czasie złożenia zeznania rocznego.

Podatek od towarów i usług
Niezależnie od form prawnych, w jakich występują podatnicy, wszystkie firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacjach, gdy dokonują czynności opodatkowanej tym podatkiem . W systemie podatkowym funkcjonują 3 stopy opodatkowania, podstawowa 23%, 8% i 5%. Z kolei, opodatkowaniu VAT podlega:

  • eksport towarów
  • odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług w Polsce
  • import towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi, lub też w momencie wystawienia faktury, nie później jednakże niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.