Od 1 lipca tego roku rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej obowiązkiem będzie ewidencjonowanie właścicieli firm i udostępnianie danych o nich przez cyfrowej bazy CEIDG.

Razem z rozpoczęciem działalności CEIDG, w życie wejdzie nowelizacja prawna dotycząca podjęcia w Polsce działalności gospodarczej poprzez cudzoziemców. Zgodnie z tymi ustawami, przedsiębiorstwo w Polsce będą mogły prowadzić osoby, które mają zezwolenie na osiedlenie lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot albo zamieszkanie na czas określony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pozwolenie na pobyt tolerowany albo zezwolenie na mieszkanie na czas oznaczony będąc w związku małżeńskim z obywatelem polskim mieszkającym na terenie kraju. Zapis w krajowym rejestrze urzędowym firm będzie publiczny i dostępny dla osób trzecich z wyjątkiem numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego i adresu mieszkania przedsiębiorcy. Regulamin określa też, że do CEIDG będzie musiał być wpisany pełnomocnik przedsiębiorcy, informacje o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej, ograniczeniu zdolności do czynności prawnych, zatwierdzeniu upadłości i wszczęciu postępowania naprawczego. Reguły te wejdą w życie po upłynięciu 30 dni od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw.