Osobami, które mają obowiązek płacenia podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, jak również osoby prawne, będące posiadaczami pojazdów. Dotyczy to również jednostek organizacyjnych, na które dokonywano rejestracji pojazdów. W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, opłacanie podatku od środków transportowych jest obowiązkowe dla każdego współwłaściciela. W przypadku, jeśli zmieni się właściciel zarejestrowanego środka transportowego, opodatkowanie podatkiem drogowym przechodzi na nowego właściciela. Przeniesienie obowiązku podatkowego na nowego właściciela pojazdu następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmienił się właściciel. Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych właściciel działalności gospodarczej podlega do dnia wypisania z rejestru pojazdu. Bez znaczenia jest, czy środek transportowy jest użytkowany, czy nie jest. Obowiązek ten powstaje w dniu zarejestrowania środka transportowego lub w dniu jego nabycia. Podatek drogowy powinno się płacić w dwóch ratach, do 15 lutego i do 15 września. Dodatkowo właściciel działalności gospodarczej jest zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji na podatek drogowy za dany rok podatkowy w okresie do 15 lutego.
Zobacz też:
Skrócenie okresu wypowiedzenia