Niektórzy przedsiębiorcy, żartobliwie, podatki odprowadzane do skarbówki nazywają haraczem. Być może dlatego, że trzeba je płacić regularnie. Za jakie czynności urząd skarbowy życzy sobie by płacić opłatę?

Opodatkowaniu podatkiem skarbowym podlegają wszystkie czynności które są związane z:

  • wewnątrzwspólnotową dostawą towarów lub usług
  • euro - moneta
  • odpłatną dostawą towarów i odpłatne świadczeniem usług w Polsce
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem w Polsce
  • eksportem towarów
  • importem towarów
Od tych czynności naliczany jest podatek od towarów i usług, czyli tak zwany podatek VAT. Jego wartość ustalana jest od wartości przeprowadzonej transakcji, uwierzytelnionej fakturą lub paragonem z kasy fiskalnej i odprowadzany w wysokości (zależnie od rodzaju transakcji i działalności gospodarczej) , 5%, 23%,, 8%. Z tego podatku można być jednak zwolnionym. Możliwość do korzystania z prawa do ulgi podatkowej ma każda z działalności gospodarczej, gdzie zsumowana wartość sprzedanych towarów i usług nie będzie przekraczała w przeciągu roku podatkowego liczby stu pięćdziesięciu tys. zł.

Co więcej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do skarbówki należy odprowadzić także podatek dochodowy, który jest naliczany od wszystkich dochodów (to jestprzychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) z [wszelkiej|każdej wykonywanej działalności gospodarczej, niezależnie od źródła. Podatek odprowadza się w formie comiesięcznych zaliczek, a całkowite jego rozliczenie następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Natomiast same zaliczki powinno się płacić w wysokości 20 procent dochodu, do dwudziestego dnia każdego miesiąca, będącego rozliczeniem za poprzedni miesiąc.