Za co powinno się płacić skarbówce, kiedy jest możliwość płacić mniej i jak uniknąć kary - czyli urząd skarbowy w pigułce.

Opłaty skarbowe

Opłatę skarbowa należy uiścić:

  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury oraz od jego odpisu, wypisu albo kopii - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub też innym wyznaczonym ustawą podmiocie
  • od dokonania czynności urzędowej - płatność musi nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
  • od wydania zezwolenia - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia)
  • od wydania zaświadczenia -płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych powinien być płacony od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Przede wszystkim dotyczy to umów kupna-sprzedaży, darowizny, pożyczek i innych o podobnym charakterze czynności. Opłata PCC płatna jest w terminie 2 tygodni, licząc o daty powstania obowiązku podatkowego, czyli od daty zawarcia transakcji lub umowy.

Podatek VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług precyzyjnie określa ile i kiedy przedsiębiorca musi zapłacić urzędowi skarbowemu. Zgodnie z jej wytycznymi, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in.:

  • transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
  • import i eksport towarów
Główną stawką opodatkowania jest podatek 22 proc.. Podlegają jej niemal wszystkie transakcje gospodarcze. Natomiast, odliczenie VAT-u to innymi słowy, pomniejszenie o wartość podatku VAT, wartości należnego podatku z tytułu zrealizowanej sprzedaży. W efekcie, skutkuje to zmniejszeniem wartości podatku należnego do zapłaty w skarbówce lub powstaniem nadwyżki, która można przenieść na kolejny okres rozliczeniowy. Odliczenie podatku VAT możliwe jest w sytuacji, gdy zakupione towary lub usługi używane są do realizowania czynności opodatkowanych.

'Czynny żal' – lekarstwem ma grzywnę

Niedopełnienie tych czynności, jest karalne. Receptą na to może być 'czynny żal'. To nic innego jak osobiste zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnionych czynach karanych, opisanych w w ustawie. Warunkiem uznania 'czynnego żalu' przez organ podatkowy, muszą być jednakże uzasadnione argumenty, tłumaczące powstałą okoliczność i natychmiastowe uiszczenie zaległej opłaty.