Pracownicze Plany Kapitałowe mają na celu wesprzeć pracowników w gromadzeniu oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. Kto może zostać uczestnikiem PPK? Ile wynoszą wpłaty do PPK i kto je finansuje? 

Pracownicze Plany Kapitałowe - terminy przystąpienia

Zgodnie z ustawą o Pracowniczy Planach Kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. obowiązek wdrożenia PPK dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających, przy czym o dacie wdrożenia decyduje liczba osób zatrudnionych. Przepisy ustawy o PPK stosuje się odpowiednio:
  • od dnia 1 lipca 2019 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2020 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
  • od dnia 1 lipca 2020 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2021 roku dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

Kto może zostać uczestnikiem PPK?

Zgłoszeni do PPK zostaną automatycznie osoby zatrudnione podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w wieku od 18. do 55. roku życia. W przypadku pracowników między 55. a 70. rokiem życia przystąpienie do PPK odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Co istotne, przepisy ustawy o PPK nie przewidują możliwości przystąpienia do PPK przez osoby, które ukończyły 70. rok życia. Oprócz wieku o możliwości dołączenia do PPK będzie decydował staż pracy, który powinien wynosić co najmniej trzy miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

Ile wynoszą wpłaty do PPK i kto je finansuje?

Konto uczestnika PPK jest zasilane wpłatami finansowanymi przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa.  Pracownik oraz pracodawca są zobligowani do odprowadzania wpłat podstawowych oraz mają możliwość zadeklarowania dobrowolnych wpłat dodatkowych. Wysokość wpłat podstawowych oraz dodatkowych finansowanych przez pracownika oraz pracodawcę przedstawia poniższa tabela.
Źródło finansowania Wpłata podstawowa Wpłata dodatkowa
Pracownik 2,0%* 2,0%
Pracodawca 1,5% 2,5%
*Pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż 1,2-krotność wynagrodzenia minimalnego w danym roku może obniżyć kwotę wpłaty podstawowej do 0,5%. Na konto uczestnika PPK będą wpływały również środki z budżetu państwa w postaci wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych. Wpłata powitalna jest przyznawana pracownikom, którzy są uczestnikami PPK co najmniej 3 miesiące. Co istotne wpłata ta jest jednorazowa i wynosi 250 zł. Oprócz wpłaty powitalnej uczestnik PPK będzie otrzymywał również dopłaty roczne w wysokości 240 zł jeżeli w danym roku kalendarzowym kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracownika oraz pracodawcę będzie równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.