Przedwstępna umowa o pracę Zawieranie z pracownikiem przedwstępnej umowy o pracę nie jest częstą praktyką wśród pracodawców. Zdarza się jednak, że z powodu jakichś przeszkód nie jest możliwe zawarcie właściwej umowy. Wówczas zawarcie przedwstępnej umowy o pracę najlepiej będzie chronić interesy obu stron.    Kodeks pracy nie wspomina wprost o przedwstępnej umowie o pracę. W jego zapisać znaleźć można zastrzeżenie, że do kwestii, istotnych dla stosunku pracy, a nieuregulowanych przepisami kodeksu, ma zastosowanie kodeks cywilny, w tym przypadku art. 389 - 391. Na podstawie tych przepisów możemy wyróżnić kilka zasad, odnoszących się do zawierania takiego kontraktu. Przede wszystkim należy jednak jasno wskazać cel podpisywania tego typu umowy. Przedwstępna umowę o pracę zawiera się, by zagwarantować obu stronom zaistnienie w określonym czasie właściwej umowy o pracę. Może to być uzależnione od jakiegoś zdarzenia (na przykład uzyskania kwalifikacji zawodowych, ukończenia studiów przez pracownika), strony mogą też po prostu wskazać termin, w którym zostanie zawarta właściwa umowa. Zapisy kontraktu przedwstępnego nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać interesów stron, a wszelkie informacje, dotyczące stanowiska, wynagrodzenia i warunków pracy powinny być jasne i czytelne. Kodeks cywilny nie zastrzega dla umów przedwstępnych konkretnej formy, więc może być ona zawarta zarówno pisemnie, jak i ustnie, ale z pewnością korzystniej dla obu stron jest dokonać tego na piśmie.

Co powinna zawierać przedwstępna umowa o pracę?

Po pierwsze - strony i przedmiot umowy

Jak w każdym kontrakcie, dokładne oznaczenie stron i przedmiotu umowy jest niezbędne. W części zawierającej dane stron, powinny być one opisane jako Pracodawca i Kandydat. Powinny także jasno określić przedmiot umowy - nawiązanie stosunku pracy.

Po drugie - szczegóły właściwej umowy o pracę

W tym miejscy strony powinny wskazać, czy będzie to umowa na czas określony (i zaznaczyć, jaki to będzie czas), czy nieokreślony,a także poruszyć  wszelkie inne kwestie, zazwyczaj zawierane w umowie o pracę, ale mające w tym konkretnym przypadku znaczenie dla którejś ze stron. Można też umieścić w tym miejscu zapisy, mówiące o miejscu pracy, trybie, w jakim będzie ona wykonywana czy wymiarze czasu pracy.

Po trzecie - wynagrodzenie

To dla większości zawierających umowę przedwstępną niezwykle istotny zapis, szczególnie w przypadku, gdy pracownik przechodzi do firmy pracodawcy z innego przedsiębiorstwa, a powodem zmiany miejsca pracy jest obiecane mu wyższe stanowisko lub właśnie wynagrodzenie.

Po czwarte - termin zawarcia umowy właściwej

Jednym z najważniejszych zapisów umowy przedwstępnej jest określenie terminu zawarcia umowy właściwej. Może on być podany w formie konkretnej daty lub wskazywać okoliczność, od której zależy podpisanie umowy właściwej (na przykład przeprowadzka pracownika, uzyskanie kwalifikacji).

Po piąte - kary umowne

Jak w przypadku większości umów przedwstępnych, preumowa o pracę powinna określać konsekwencje niewykonania umowy przez strony. Zazwyczaj są to kary pieniężne, wyrażone kwotowo lub procentowo.  Warto też zaznaczyć w tym punkcie umowy termin zapłaty.

Po szóste - data i podpisy

Oczywiście, na każdym egzemplarzu umowy powinno się także zamieścić datę jej zawarcia i podpisy obu stron.