Świadectwo pracy - Prostowanie tryb postępowania

W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne, pracownik zgodnie z art. 97 § 21 ma prawo w ciągu 7 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy

Pracodawca ma 7 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Może uwzględnić wniosek i tym samym wydać nowe świadectwo pracy lub oddalić wniosek, zawiadamiając o tym pracownika. Kolejne 7 dni od otrzymania odmowy ma pracownik na wystąpienie do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeśli sąd uwzględni powództwo, pracodawca jest zobowiązany wydać nowe świadectwo pracy w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia uprawomocnienia. Jeżeli pracodawca uchyla się od wydania nowego świadectwa, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem nałożenia na niego takiego obowiązku.

Katalog stron Talizmany Cały artykuł możesz przeczytać na : Sprostowanie świadectwa pracy.