consulting_services_4Zarówno strata bilansowa, jak i strata podatkowa musi być w szczególny sposób ujęta w księgach rozrachunkowych. Ponadto, przedsiębiorcy wolno zrekompensować tą stratę poprzez odpisy podatkowe w latach kolejnych. Strata bilansowa a strata podatkowa to nie to samo. Z racji tego, w księgach rachunkowych należy wykazywać wszelkie poniesione koszty, nawet jeśli są one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Strata bilansowa Pokrycie straty bilansowej wymaga odpowiedniej ewidencji księgowej, w zależności od sposobu jej rozliczenia. W księgach rachunkowych jest wykazywany tylko wynik bilansowy. Do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wynik bilansowy pozostaje na koncie 86 'Wynik finansowy'. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o pokryciu straty, dokonywane jest przeksięgowanie z konta 82 'Rozliczenie wyniku finansowego' na konto 86 'Wynik finansowy'. Strata podatkowa Poniesioną w wyniku prowadzonej firmy stratę podatkową, każdy przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podatku w ciągu pięciu kolejnych lat - nie więcej jednak niż w wysokości 50procent w każdym z lat podatkowych, w których wypracowany został dochód. Oznacza to, że już w roku następującym po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę, można odliczyć 50% wartości straty. Co więcej, rozliczenie jej nie wymaga ewidencji księgowej, dlatego że polega ono na zmniejszeniu w deklaracji podatkowej wykazanego dochodu za dany rok obrachunkowy. Nie trzeba jednak czekać z odliczeniem straty do momentu składania deklaracji rocznej. Wolno ją rozliczać sukcesywnie w ciągu całego roku podatkowego. Jeśli w danym roku podatkowym dochód będzie niewystarczający na pokrycie straty za rok poprzedni, rozliczenie straty należy przenieść na lata następne. Istotny jest jednak fakt, iż w przypadku [osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą|działalności jednoosobowych i spółek cywilnych, strata podatkowa może być odliczona jedynie od dochodów z tego samego źródła . Polecamy:
przelicznik wynagrodzenia