Nie uregulowanie faktury VAT przez nierzetelnego klienta, nie zezwala przedsiębiorcy nie płacić do urzędu skarbowego należnego podatku. Jest jednakże 'Ulga za złe długi', dzięki której można odzyskać zapłacony podatek. Zgodnie z przepisami art. 89a i 89b ustawy o podatku VAT, przedsiębiorca może skorzystać z 'ulgi na złe długi' i skorygować podatek należny z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów na terytorium kraju, których jego kontrahenci nie uregulowali. Warunkiem jest tutaj jednak uprawdopodobnienie nieściągalności tych wierzytelności. Nieściągalność uważa się z kolei za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze lub w umowie. Łączne spełnienie poniższych warunków, da możliwość skorzystania z ulgi na złe długi:
  • Świadczenie usług lub dostawa towaru musi być dokonane na rzecz podatnika , o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (tj. podatnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu uptu) oraz który jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • Wierzytelności, których ma dotyczyć ulga, powinny zostać uprzednio wykazane w deklaracji jako należny podatek i obrót opodatkowany.
  • Wierzyciel i dłużnik na dzień skorzystania z ulgi muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT.
  • Wierzytelności nie mogą zostać zbyte.
  • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.
  • Wierzyciel musi dokonać zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania VAT należnego w ramach ulgi na złe długi, a dłużnik w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie może uregulować należności w jakiejkolwiek formie.
Katalog stron internetowych