Faktura jest dokumentem uwierzytelniającym przeprowadzaną transakcję sprzedażową towarów lub usług. Wyjątek stanowi sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, ponieważ wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wystawiania sześciu rodzajów faktur:

 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury zaliczkowej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury korygującej
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury VAT

Bez względu na rodzaj faktury, [zawierać ona misi|zawrzeć w niej należy takie dane jak:

 • stawki podatku VAT
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • łączną kwotę towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż netto
 • kwotę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • cenę jednostkową towaru lub usługi netto
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • dzień, miesiąc oraz rok bądź też miesiąc i rok sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • NIP sprzedawcy i nabywcy
 • nazwę towaru lub usługi

Faktura wystawiana jest w celach podatkowych. Od kwot na niej uwzględnionych, odprowadzić należy bowiem stosowny podatek od towarów i usług, w skrócie zwany VAT.