umowa o due diligence

Inwestycja zewnętrznego kapitału w przedsiębiorstwo to często szansa na większy i dynamiczny rozwój firmy, dlatego dla wielu przedsiębiorców ważne jest, by zrobić jak najlepsze wrażenie na ewentualnym inwestorze. Z tego powodu zgadzają się na przeprowadzenie swoistej kontroli - due diligence. Jak powinna wyglądać umowa o due diligence i co w niej zawrzeć?

Umowa o due diligence - charakterystyka

Umowa o due diligence to kontrakt, w którym strony regulują warunki przeprowadzenia due diligence, zasady i formę jego dokonania. Strony uzgadniają w niej sposób, w jaki zostaje przeprowadzona kontrola różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Eksperci sporządzają dla inwestora raport z działalności w zakresie finansowym, marketingowym, jakościowym, a także wewnętrznym. Jako że to często od wyników takiego audytu zależy, czy firma otrzyma wsparcie z zewnątrz, musi być on przeprowadzony w sposób obiektywny, z zachowaniem należytej staranności, zaś jego wynik powinien być ujęty w szczegółowym sprawozdaniu, które może być udostępnione obu stronom.  Umowa o due diligence ma charakter mieszany i należy do umów nienazwanych - jej formy, treści ani sposobu zawierania nie regulują żadne ustawy ani rozporządzenia, zaś ona sama łączy w sobie elementy umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o przeniesienie praw autorskich, a także umowy licencyjnej.

Umowa o due diligence - forma

Jak zostało już wspomniane, forma umowy o due diligence jest w zasadzie dowolna - może być zarówno pisemna, jak i ustana. Jednak ze względu na jej profesjonalny charakter, a także przyczyny dowodowe w ewentualnym postępowaniu przed sądem najkorzystniej jest zawrzeć ją w na piśmie, z dokładnym wskazaniem przedmiotu umowy i zakresu obowiązków z niej wynikających.

Umowa o due diligence - strony i przedmiot

Stronami umowy o due diligence są zlecający, czyli podmiot, który zlecił wykonanie audytu (zazwyczaj jest to przedsiębiorca lub inwestor, który chce poznać kondycję firmy) i jego wykonawca - podmiot, który dysponuje narzędziami i wiedzą, niezbędną do wykonania i udokumentowania tego typu kontroli. Inwestor może zlecić wykonanie due diligence kilku podmiotom - samodzielnym ekspertom lub przedsiębiorstwom, które zajmują się właśnie taką działalnością - mogą się oni zająć różnymi aspektami audytu. Co istotne, powinny być one wskazane (wraz z zakresem obowiązków) w  kontrakcie, a ich podpisy powinny znaleźć się pod treścią umowy.

Przedmiotem umowy o due diligence natomiast może być przeprowadzenie kontroli w zasadzie wszystkiego, co jest związane z działalnością gospodarczą - na przykład jedna transakcja firmy, stosunki gospodarcze z jednym kontrahentem, pewien wyodrębniony okres z jej działania. Jednak najczęściej jest to całokształt kondycji przedsiębiorstwa i jest ono badane pod każdym kątem.