W związku z chęcią redukcji kosztów pracodawcy coraz częściej wolą zatrudniać pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym na umowę o dzieło. Umowa o dzieło jest jedną z często spotykanych umów, regulowanych przez Kodeks cywilny, stanowiących swego rodzaju formę zatrudnienia. Czym charakteryzuje się umowa o dzieło i co powinna w sobie zawierać?

Specyfika umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest często nazywana umową rezultatu, ponieważ przedmiotem umowy nie jest proces powstawania dzieła, lecz jego efekt końcowy. Przy tym rodzaju umowy należy pamiętać, że wynagrodzenie jest wypłacane za rezultat, a wykonawca dzieła ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki pracy. Wynagrodzenie za wykonane dzieło może zostać obniżone w przypadku niedokładnego wykonania dzieła lub niezadowalającego rezultatu, który jest niezgodny z umową. Umowa o dzieło jest zawierana między wykonawcą i zamawiającym, a wynagrodzenie z jej tytułu nie jest ograniczone płacą minimalną.

Umowa o dzieło - co powinna zawierać?

Umowa o dzieło w swojej treści powinna zawierać:
  • strony, między którymi zostanie zawarta umowa (osoba zlecająca i wykonawca);
  • przedmiot umowy o dzieło (istotne ustalenia w zakresie wykonania dzieła);
  • wynagrodzenie w postaci ryczałtowej bądź kosztorysowej;
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła;
  • podpisy.

Umowa o dzieło a składki zus i podatki

Umowa o dzieło nie stanowi obowiązkowego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. W niektórych przypadkach pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzania składek od wynagrodzenia na przykład w sytuacji zawarcia umowy o dzieło z własnym pracownikiem (z którym ma podpisaną umowę o pracę). Osoba wykonująca umowę o dzieło jest zobowiązana odprowadzać podatek dochodowy. W sytuacji gdy wynagrodzenie nie przekracza 200 zł brutto stosuje się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 zł wzrasta on do 32%. Wykonawca umowy o dzieło ma możliwość wyboru kosztów uzyskania przychodu - 20% bądź 50% w przypadku, gdy wykonawca korzysta z praw autorskich.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Nie ma możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło przez żadną ze stron, można natomiast od niej odstąpić. Zarówno zlecający, jak i wykonawca mają prawo odstąpić od umowy o dzieło. Wykonawca ma ograniczone prawo do odstąpienia od umowy i zachodzi w niewielu przypadkach. Zlecając ma prawo odstąpić od umowy, gdy:
  • dzieło zawiera wady, których nie da się usunąć;
  • wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w sposób tak istotny, że bardzo prawdopodobne jest, iż nie ukończy dzieła w przewidzianym w treści umowy terminie;
  • wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonania bądź naprawy spowodowanych wad;
  • dzieło nie zostało ukończone.
Natomiast przyjmujący zlecenie może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy wykonanie dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten takiego odmawia.