W umowie o pracę wynagrodzenie jest najczęściej podawane w kwocie brutto, która nie uwzględnia opodatkowania i oskładkowania. Jakie składki są odprowadzane od wynagrodzenia? Czy zawsze są one obowiązkowe? Wysokość składek społecznych  Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dotyczy zarówno pracownika jak i pracodawcy. Łączna wartość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzana z wynagrodzenia pracownika wynosi 13,71%. A dokładniej:
 • emerytalne w wysokości 9,76% podstawy wymiaru składek,
 • rentowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek,
 • chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek.
Pracodawca jest zobowiązany do dodatkowego opłacania składek za pracownika z własnej kieszeni, których łączna wartość wynosi 20,48% podstawy wymiaru. Na składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawcę składają się:
 • emerytalne - 9,76%
 • rentowe - 6,5 %
 • wypadkowe - 1,67%
Oprócz składek społecznych pracodawca opłaca również składki na Fundusz Pracy (FP) w wysokości 2,45% oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynoszących 0,10%. Składki na ubezpieczenie społeczne - czy ich opłacanie jest zawsze konieczne? W przypadku umowy o pracę odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia jest obowiązkowe. Odmiennie jest w przypadku umów cywilnoprawnych, gdzie oskładkowanie zależy od kilku czynników. Na to, które składki będą opłacane wpływ ma między innymi:
 • praca na etacie w innym zakładzie pracy;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • nabycie prawa do emerytury;
 • posiadanie statusu studenta lub ucznia;
 • zawarcie kilku umów cywilnoprawnych z jednym bądź kilkoma firmami oraz wysokość wynagrodzenia otrzymywanego z każdej z umów.
Składki odprowadzane od wynagrodzenia na ubezpieczenie zdrowotne Składki odprowadzane od wynagrodzenia to nie tylko składki na ubezpieczenie społeczne, ale także na ubezpieczenie zdrowotne. Składką na ubezpieczenie zdrowotne dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a jej opłacanie umożliwia ubezpieczonemu korzystanie z usług publicznej służby zdrowia bez konieczności dodatkowego finansowania badań i leczenia. W sytuacji gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Składki społeczne - jaki jest cel ich opłacania?  Należy zwrócić uwagę, że opłacanie składek szczególnie społecznych służy przede wszystkim zabezpieczeniu w razie różnych sytuacji życiowych. W przypadku kiedy pracownik z różnych względów nie może pracować ( choroba, wypadek, renta) opłacanie składek społecznych jest gwarancją wypłaty świadczeń, a co za tym idzie pracownik  zachowuje płynność finansową pomimo, że nie świadczy pracy.