umowa pożyczki Umowa pożyczki polega na przeniesieniu własności określonej ilości pieniędzy lub oznaczonych rzeczy z udzielającego na biorącego pożyczkę. Pożyczkobiorca, zaś zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę lub tą samą ilość rzeczy, o takich samych parametrach. Charakterystyczną cechą pożyczki jest czasowe przeniesienie własności przedmiotu pożyczki z pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę. Jednak należy sobie zadać pytanie: co powinna zawierać umowa pożyczki, by była ważna?

Elementy umowy pożyczki

Umowa pożyczki może być zawarta w formie ustnej. Natomiast w sytuacji, gdy jej wartość przekracza 500 zł - powinna już mieć postać pisemną. Nie jest to wymóg obowiązkowy, natomiast stanowi dowód zawarcia umowy pożyczki.

1. Data i miejsce zawarcia umowy pożyczki

W umowie pożyczki należy zawrzeć informacje o dacie i miejscu jej zawarcia. Jest to istotne, gdyż może stanowić podstawę do terminowej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub konsekwencji zawartych w umowie związanych z tą datą. Nie należy sporządzać umów z datą wsteczną, jest to zabronione.

2. Określenie stron umowy pożyczki

Stronami umowy są pożyczkobiorca oraz pożyczkodawca. W umowie pożyczki należy uwzględnić takie dane jak:
  • imiona i nazwiska stron,
  • daty urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • numery identyfikacyjne dokumentów tożsamości - wśród dokumentów tych wyróżniamy: dowód osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka lub numer PESEL. Jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza to wskazane jest zawarcie w umowie pożyczki numeru NIP.
Kiedy stroną umowy jest osoba prawna, wówczas należy podać adres jej siedziby, numer wpisu do KRS oraz numer NIP osoby uprawnionej do reprezentacji.

3. Wskazanie przedmiotu umowy pożyczki

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy. Przedmiot pożyczki należy sprecyzować, dokonując jego dokładnego opisu. Jest to istotne zwłaszcza, kiedy przedmiotem pożyczki są pieniądze. Wówczas w umowie pożyczki należy zawrzeć zapis słowny oraz cyfrowy kwoty, która jest pożyczana. Istotne jest również wskazanie waluty w jakiej pożyczka jest udzielana.

4. Warunki zwrotu pożyczki

W umowie pożyczki należy również zawrzeć zastrzeżenia dotyczące zwrotu pożyczki. Najczęściej są to adnotacje mówiące o tym, że:
  • zwrot pożyczki ma nastąpić wraz z odsetkami,
  • pożyczka jest regulowana w ratach,
  • zwrot pożyczki nastąpi w innej walucie niż została udzielona,
  • forma zwrotu będzie miała postać gotówkową lub przelewu,
  • dopuszczalna jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki

5. Oświadczenie o stanie majątkowym pożyczającego

Jest to element, który ma na celu zabezpieczyć pożyczkodawcę, w sytuacji, jeśli pożyczkobiorca stałby się niewypłacalny.

6. Warunki wypowiedzenia umowy pożyczki

Wypowiedzenie może złożyć zarówno pożyczkobiorca, jak i pożyczkodawca. Może mieć ono tryb natychmiastowy, dzienny lub tygodniowy.

7. Wysokość odsetek

Odsetki nie są obowiązkowym elementem umowy pożyczki, natomiast jeśli pożyczkodawca chce otrzymać wynagrodzenie za udzieloną pożyczkę, wówczas zapis dotyczący odsetek należy zawrzeć w umowie. Wymagany jest także własnoręczny podpis stron umowy. Umowa pożyczki jest umową konsensualną, co oznacza, że do jej zawarcia wymagane jest zgodne oświadczenie stron.