Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Zapewne wielu przedsiębiorców, miało kiedyś problemy z płynnością finansową i zastanawiało się jak poradzić sobie z chwilowymi problemami finansowymi. Otóż pomocny w takiej sytuacji może okazać się wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - charakterystyka

Odroczenie terminu płatności podatku polega na tym, że organ podatkowy wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty podatku. Wniosek ten należy złożyć przed upływem terminu zapłaty. Bowiem jeśli podatek nie zostanie zapłacony w terminie, wówczas występuje zaległość podatkowa i do urzędu skarbowego należy skierować wniosek dotyczący zaległości oraz uiścić dłużne odsetki.

Po pierwsze - określenie stron

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku składany jest przez podmiot wnioskujący, czyli przedsiębiorcę. Na wniosku umieszcza się dane podmiotu wnioskującego. Wśród tych danych powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
  • numer NIP i REGON.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku musi również zawierać dane organu podatkowego, do którego jest kierowany. Jako adresata pisma podaje się naczelnika danego urzędu skarbowego. Ważne jest także, by pamiętać o wskazaniu we wniosku adresu właściwego urzędu skarbowego.  

Po drugie - cel składania wniosku

Celem złożenia wniosku jest odroczenie terminu zapłaty. W związku z tym należy umieścić w nim prośbę o tą właśnie czynność.

Istotnym elementem jest także zamieszczenie informacji o przesunięcie jakiego rodzaju podatku wnioskuje się.

Po trzecie - uzasadnienie wniosku

Składając wniosek, wnioskujący musi uzasadnić dlaczego ubiega się o odroczenie terminu zapłaty. Powodem może być, np. ciężka sytuacja finansowa podatnika. Jednak nie wystarczy samo podanie powodu, bowiem musi być on poparty niepowarzalnymi dowodami, które będą przemawiały na korzyść podatnika.

Po czwarte - własnoręczny podpis

Wniosek musi zawierać także podpis osoby wnioskującej. Bowiem bez niego, dokument ten nie jest ważny.

Po piąte - załączniki

W załączniku, wniosek musi zawierać oryginały lub kopie dokumentów, które będą potwierdzały powód złożenia wniosku.

Zobacz też:

>> Dokumenty potwierdzające WDT