Stosunek pracy gwarantuje osobie zatrudnionej wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Rodzaj świadczenia chorobowego określa się na podstawie długości okresu niezdolności do pracy. Komu i na jakich zasadach przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego

Po upływie tak zwanego okresu wyczekiwania, czyli 30 dni nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego. Do okresu wyczekiwania wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Kiedy przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom z tytułu niezdolności do pracy wynikającej z choroby:
  • przez pierwsze 33 dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym;
  • przez pierwsze 14 dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym w przypadku osób, które ukończyły 50 lat.
Wynagrodzenie chorobowe jest finansowane przez pracodawcę. W sytuacji, gdy choroba trwa dłużej niż 33 dni, wówczas od 34 dnia obowiązek wypłacania świadczenia chorobowego w formie zasiłku chorobowego przechodzi na ZUS. To samo dotyczy niezdolności do pracy zatrudnionego, który ukończył 50 rok życia - od 14 dnia choroby wypłacany jest zasiłek chorobowy z ZUS-u. Wynagrodzenie chorobowe jest należne za każdy dzień niezdolności do pracy włącznie z dniami wolnymi od pracy.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność. W przypadku powstania niezdolności do pracy przed upływem 12 miesięcy podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ubezpieczenia. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego wchodzi płaca zasadnicza, premie, nagrody, dodatki funkcyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych oraz wynagrodzenie urlopowe. Na podstawę wynagrodzenia chorobowego nie mają natomiast wpływu składniki uzależnione od wyników pracy zespołu, które są niezależne od indywidualnego wkładu pracy zatrudnionego i są wypłacane pomimo niezdolności pracownika do pracy.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Od wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe należy odjąć potrąconą przez pracodawcę kwotę składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Za jeden dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje 1/30 podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się dzieląc płacę zasadniczą przez 30, nawet w przypadku, gdy miesiąc miał inną faktyczną liczbę dni. Następnie należy pomnożyć otrzymaną wartość przez liczbę dni niezdolności do pracy w danym miesiącu kalendarzowym. Po odjęciu otrzymanego wyniku od płacy zasadniczej uzyskamy kwotę przysługującą za przepracowaną część miesiąca.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego

Standardowo pracownikowi za czas niezdolności do pracy przysługuje 80% wartości wynagrodzenia. Kiedy niezdolność do pracy nastąpi w okresie ciąży lub w wyniku wypadku w drodze lub z pracy pracownik uzyskuje prawo do 100% wynagrodzenia.